گاه شمار و رویدادنگاری اعتراضات و اعتصابات کارگری در صنعت نفت سال ۱۴۰۱

گاهشمار و رویدادنگاری اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال ۱۴۰۱ ۱- چهاردهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام، مقابل این پتروشیمی. ۲- پانزدهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام مقابل استانداری. ۳- بیست و دوم فروردین، پرسنل واحدهای عملیاتی و بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب در اعتراض به تبدیل شیفت های کاری […]

ادامه مطلب