در پایان یک دوره (سخنرانى در جلسه افتتاحیه کنگره اول) – منصور حکمت

بحث من راجع به موقعیت ویژه مقطعى است که این کنگره در آن تشکیل میشود. فکر میکنم چه از لحاظ روند اوضاع عینى در سطح جهانى و چه از نظر تحول درونى چپ، و حتى از نظر سیر حرکت حزب خودمان، ما در انتهاى یک فاز و در پایان یک دوره برزخ بسر میبریم. رسیدن […]

ادامه مطلب

پیرامون مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران – گفتگو با علی جوادی

پرسش: اجازه دهید به مساله مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد بپردازیم. مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد مبارزه ای محدود به جامعه ایران نیست. کارگران در کشورهای مختلف و از جمله در آمریکا برای افزایش حداقل دستمزد مبارزه میکنند. بنظر شما میزان و مبنای تعیین دستمزد در جامعه چه باید باشد؟علی جوادی: ببینید زمانی که از […]

ادامه مطلب

جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ۴٣ ساله شد! – محمد آسنگران

جمهوری اسلامی به کمک دول غرب و بر شانه های فرهنگ و سیاست ملی اسلامی جریاناتی از نوع جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده و شبکه مفتخور اراذل و اوباش اسلامی و مساجد و آخوند به قدرت رسید. همین نیروها جمهوری اسلامی را کمک کردند که انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران را به مسلخ […]

ادامه مطلب

اخراج و ارعاب و هتک حرمت پاسخ نیست!- محمود احمدی

متاسفانه جدال درون حزب ما بر سر مواضع رفیق حمید تقوایی به یک جدال ناخوشایندی تبدیل شده است. رفتار رفقای مدافع گرایش راست حاکم در حزب بهیچوجه برازنده یک حزب سیاسی مدرن و کمونیستی نیست. در این چهارچوب رفیق کاظم نیکخواه گاها گوی سبقت را از سایر رفقایی که به بد لحنی و ناسزا گویی […]

ادامه مطلب

مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، قویتر از هر زمان،جمهوری اسلامی رفتنی است! – نسرین رمضانعلی

اخیرا حکومت هار اسلامی با تهیه “مستند”ی تحت عنوان “لبه دو تیغ” در مورد احزاب و فعالین سیاسی کردستان و سریالی به اسم “روزهای ابدی” در مورد کل اپوزیسیون ایران به تلاشی مذبوحانه دست زده است. رژیم اسلامی که بر لب گور ایستاده است با این مضحکه و نمایش آن از تلویزیون و رسانه های […]

ادامه مطلب