احزاب ناسیونالیست ایران،سیاه لشکر نیروهای ارتجاعی! – نسرین رمضانعلی

مصاحبه با نسرین رمضانعلیبا توجه به اهمیت استراتژیکی کردستان عراق و تاثیر تحولات کشورهای همجوار در سطح منطقه بر روی این سرزمین خود مختار؛ این بار به سراغ کسی رفیتم که طی پیشینه ی مبارزاتیش در گذشته نسبتا دور شناخت مناسبی از بخش قابل توجهی از جنگها، درگیریها، دسیسه ها و معادلات سیاسی داشته وهمچنین […]

ادامه مطلب

جدال بر سر آلترناتیو حکومتی،کارگری یا بورژوایی، سوسیالیستی یا سرمایه داری – على جوادى

اینکه ایران در آستانه یک تغییر و تحول بنیادی قرار گرفته است، فرض مشترک نیروهای متفاوت اپوزیسیون رژیم اسلامی است. حتی جریانات مفلوک و شکست خورده درون حکومتی نیز بر این واقعیت تاکید دارند. واقعیت این است که رژیم اسلامی در بن بستی پایه ای قرار دارد. این بن بست همه جانبه، عمیق و ریشه […]

ادامه مطلب

اختلاف جناحهای رژیم اسلامی و مبانی سیاسی آن! – محمد آسنگران

لازم به تاکید است همه جناحهای رژیم اسلامی در تمام دوره های حیات این رژیم بر سر حفظ و استحکام جمهوری اسلامی توافق داشته اند. اما همزمان با این توافق استراتژیک رقابت و استکاک جناحهای رژیم در مقابل هم مسئله ای غیر قابل حل بوده است. چه در دوران بازرگان و چه بعدا در دوران […]

ادامه مطلب

اتحاد کارگرى عليه بيکارى! – گفتگو با محمود احمدى در باره تجربه عليه بيکارى

بيکارى در ايران بيداد ميکند. ارتش بيکارى هر روز فربه تر ميشود. موقعيت اقتصادى و سياسى جمهورى اسلامى هيچ چشم اندازى براى جذب بيکاران در بازار کار نمى گشايد. سازماندهى اردوى بيکارى بعنوان بخشى از طبقه کارگر٬ به سوالى عملى و فورى براى جنبش طبقه ما تبديل شده است. در اين گفتگو با دو تن […]

ادامه مطلب