مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، قویتر از هر زمان،جمهوری اسلامی رفتنی است! – نسرین رمضانعلی

مقالات

اخیرا حکومت هار اسلامی با تهیه “مستند”ی تحت عنوان “لبه دو تیغ” در مورد احزاب و فعالین سیاسی کردستان و سریالی به اسم “روزهای ابدی” در مورد کل اپوزیسیون ایران به تلاشی مذبوحانه دست زده است. رژیم اسلامی که بر لب گور ایستاده است با این مضحکه و نمایش آن از تلویزیون و رسانه های خود تلاش کرده است تاریخ سرکوبگریهای و اعدامها و قتل عامهای ۴٢ سال گذشته را محق جلوه دهد. میخواهد وانمود کند که مبارزات حق طلبانه مردم کردستان و ایران بی فایده است.

تمام تلاش کارگزاران حکومت اسلامی در این دو نمایش تلویزیونی قرار است ماندگار بودن این رژیم بر لب گور را به مردم حقنه کند. اما کور خوانده اند.

برخلاف ترفند رژیم، مردم در ابعاد کل ایران و به تبع در کردستان تا کنون نشان داده اند که این رژیم باید برود. ما اعلام میکنیم مبارزات مردم در کردستان و ایران در ابعادی وسیع ادامه دارد و تا پایان عمر جمهوری اسلامی آرام نخواهد گرفت.

سناریو کثیف رژیم طبعا با این نمایش مضحک خاتمه پیدا نکرده است. همزمان با این ترفندها جمهوری اسلامی بگیر و ببند را در ابعادی وسیع و در همه شهرهای ایران بویژه در کردستان ادامه داده است. کل این سیاست تحمیق و سرکوب قرار است به ماندگار بودن جمهوری اسلامی کمکی بکند. اما مردم این رژیم را شناخته و تجربه کردند و نمیخواهند.

ما امضا کنندگان همراه و همدوش مردم آزادیخواه کردستان و ایران روز مرگ جمهوری اسلامی را جشن خواهیم گرفت و این روز دور نیست.
جمهوری اسلامی با دغل کاری و ترفندهای شناخته شده و سوخته خود، نمیتواند اتحاد و مبارزه مردم کردستان و همبستگی و اتحاد مردم کل ایران را خدشه دار کند. مردم کردستان از همان سال ۵٧ بعد از قدرتگیری خمینی و جریان اسلامی سنگر انقلاب را زنده نگهداشتند و بر ادامه انقلاب تاکید کردند.

جمهوری اسلامی برای شکست انقلاب به کردستان حمله کرد و حمام خون راه انداخت. بعد از جنگ خونین رژیم با مردم و شکست انقلاب در ایران، مردم کردستان در دفاع از آزادی و برابری، در دفاع از سکولاریسم و جدایی مذهب از دولت، در دفاع از حقوق برابر زنان و…. این منطقه را به سنگر دفاع از حرمت و ارزشهای انسانی تبدیل کردند.

این یک افتخار تاریخی و کم نظیراست که مردم کردستان بعد از ۴٢ دو سال که از حاکمیت این رژیم میگذرد، همچنان سربلند ایستاده و با اتحاد و همبستگی با مبارزات حق طلبانه مردم ایران خود را در یک سنگر میبینند. مردم ایران و مبارزین در کردستان در این جنگ نابرابر خسارات زیادی را متحمل شده اند اما جمهوری اسلامی را در بسیاری از عرصه های سیاسی و اجتماعی شکست داده اند. مردم دهها هزار نفر قربانی داده اند و دریایی از خون و جنایت مردم و جمهوری اسلامی را از هم جدا کرده است. اما این جدال حق طلبانه، مردم را بیش از همیشه آبدیده کرد و با تجربه کرده است و دور نیست آن روزی که نوید برپایی دنیای بهتر را به جهان مخابره کنند. این رژیم فاسد و قاتل نمیتواند با ترفندهای مضحک فوق، مردم را در اجرای حکم خود که نابودی جمهوری اسلامی است جری تر و جدی تر میکند.

ما میدانیم و واقف هستیم که وجود اختلاف سیاسی در ماین احزاب مختلف و جنبشهای سیاسی متفاوت، انعکاسی از واقعیت جامعه طبقاتی است. اما جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده مردم است و باید گورش را گم کند.

بدون شک با سرنگونی جمهوری اسلامی مردم یاد جانباختگان خود را گرامی خواهند داشت و سران و عوامل جمهوری اسلامی را به محاکمه خواهند کشید. دلیل ترفندهای اخیر رژیم ترس از چنین روزی است. ما در مقابل جمهوری اسلامی از حق فعالیت و از حرمت و کرامت همه فعالین و احزاب سیاسی دفاع میکنیم.

ما جمهوری اسلامی ایران را نه حکومت قانونی مردم بلکه قاتل مردم ایران میدانیم.
این قاتلان و فاسدان را باید سرنگون و به محاکمه کشید.
نسرین رمضانعلی
Nasrin.ramazanali2@gmail.com
.