زد و بند توطئە گرانه جمهوری اسلامی و ناسیو نالیسم کرد در کردستان را به شکست بکشانیم ! -کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

نشريات

کارگران و مردم آزادیخواه !

همانطور که اطلاع دارید ، پس از برملا شدن زد وبند پنهانی چهار حزب ناسیونالیست جمع شده در “مرکز همکاری احزاب در کردستان “ با جمهوری اسلامی ، موجی از نگرانی و اعتراض در مقابل این ‌اقدام مشترک جمهوری اسلامی و این احزاب ، فضای سیاسی ‌و میدیای اجتماعی را در بر گرفت. طی چند روز گذشته طیف وسیعی از احزاب و گروه و شخصیت های مبارز و کمونیست با افشای پیامدهای خطرناک این زدوبند توطئە آمیز که خطری جدی برای آینده جامعه ایران و کردستان است ، مسئولین و ‌عاملان این سناریو را به تناقض گویی انداخته اند. بطوریکه تااین لحظه امکان یک موضع گیری قابل اتکا را از آنها سلب کرده است.
اما آنچه مسلم است و بنا به گفته سخنگوی دوره ای این چهار جریان، بین این احزاب و مقامات رسمی جمهوری اسلامی نشست و گفتگو و حتی طرح هایی برای عملی کردن این زد وبند در جریان است. انعکاس اخبار این دیدار و گفتگو ها و تناقض گوئیهای بازیگران آن موجب موجی از نگرانی در جامعه و بخصوص در بین صف مبارزین و مخالفین جمهوری اسلامی در کردستان شده است.

خطر این زد وبند تنها با اشاره به ماهیئت احزاب ناسیونالیست کرد که در طی ۴۰ سال گذشته همواره حاضر به سازش با جمهوری اسلامی بوده اند توضیح داده نمی شود. خطرات این تحرک را باید بر متن شرایط سیاسی و مبارزاتی کنونی جامعه ایران و کردستان و به میدان آمدن کارگران و مردم زحمتکش برای عبور از جمهوری اسلامی جستجو کرد. “مذاکره” با رژیمی که طی ۴۰ سال گذشته در سرکوب و جنایت و تحمیل زندگی تحقیر آمیز و مشقت بار همه پلهای اعتماد را پشت سر خود خراب کرده است پدیده ای سوخته و مردود است. تقابل همه روزه‌ کارگران و مردم زحمتکش از یک طرف و تداوم کشتاروسرکوبگری و فریب در کردستان توسط رژیم هار اسلامی از طرف دیگر دلالت براین واقعیت دارد که قدم اول برای آغاز هر گشایش سیاسی و متحقق کردن هر مطالبه ای سرنگونی جمهوری اسلامی است و این امری است که توده میلیونی مردم در جامعه ایران در صدد آنند.
جمهوری اسلامی برای برون رفت از این وضعیت دست همکاری بطرف احزاب ناسیونالیست کرد دراز کرده است. هر درجه از متحقق شدن بند وبست وهمکاری این جریانات جمهوری اسلامی مخاطره آمیز ومانع بزرگی در مقابل جنبش اعتراضی و سرنگونی واز این طریق کمکی به ماندگاری و طول عمر جمهوری اسلامی است. علاوه براین به نتیجه رسیدن چنین پروسه ای در ادامه خود می تواند دست جمهوری اسلامی وهمکاران جدید او را در سرکوب مبارزات رادیکال کارگران و زحمتکشان و بخصوص احزاب وجریانات چپ بازتر کند. در عین حال دور از انتظار نیست که خود بازیگران شرکت کننده در این نمایش خود قربانی شقاوت همیشه موجود جمهوری اسلامی بشوند و برگی دیگر بر تاریخ “مذاکرات” شناخته شده وخونین قبلی اینها با جمهوری اسلامی افزوده شود. تاریخ جمهوری اسلامی پر است از جنایت و ‌قربانی گرفتن از همکاران جدید خودش. سران حزب توده و اکثریت ‌و خیل متوهمین به خوش خیم شدن جمهوری اسلامی هنوز در حافظه جامعه و پرونده جنایات جمهوری اسلامی ماندگار است.

کارگران ، مردم آزادیخواه !
احزاب وسازمانها و شخصیت های عدالت خواه و برابری طلب !
برای خنثی کردن این بندو بست ضدمردمی که نتیجه آن ضدیت آشکار با ۴ دهه مبارزه جانانه مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی است بایستید. در محل کار وزندگی ، در کوچه وخیابان با حوصله جامعه را از سیاستها واهداف پشت این پروژه آگاه کنید .‌ اعلام کنید “ توطئه جمهوری اسلامی و جریانات ناسیونالیست محکوم است “. وجود جنبش و صف سوسیالیستی و عدالتخواهی در کردستان که در ۴ دهه گذشته بوجود آمده است سرمایه بزرگی است که می تواند بر مبنای آن مقاومت علیه این بند وبست را تا به شکست کشاندن آن پیش ببرد ۰
در داخل وخارج از کشور ما از همه احزاب و سازمانها و انسان‌های آزادیخواه می خواهیم همبسته و یک صدا برای به شکست کشاندن این زدوبند خطرناک بکوشند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۱۸تیر ۱۳۹۸ – ۹ ژوئیە ٢٠١٩