منصور حکمت. مسئله فلسطین

پرسش در باره مسئله فلسطین، جنگ تروریست ها، نتیجه دخالت جریانات اسلامی در مسئله فلسطین🎤 پاسخ منصورحکمت

رسانه های تصویری

پرسش در باره مسئله فلسطین، جنگ تروریست ها، نتیجه دخالت جریانات اسلامی در مسئله فلسطین🎤 پاسخ منصورحکمت