منصور حکمت. مسئله فلسطین

پرسش در باره مسئله فلسطین، جنگ تروریست ها، نتیجه دخالت جریانات اسلامی در مسئله فلسطین🎤 پاسخ منصورحکمت

مولتی مدیا

پرسش در باره مسئله فلسطین، جنگ تروریست ها، نتیجه دخالت جریانات اسلامی در مسئله فلسطین🎤 پاسخ منصورحکمت