حمله به پایگاه مجاهدین درآلبانی راقویا محکوم می کنیم!

اخبار نشريات

اخبار منتشره در رسانه ها حاکی ازآن است که روز ۲۰ ژوئن، یک روز پس از لغو اجازه همایش سالانه مجاهدین خلق درفرانسه، کمپ این سازمان درآلبانی نیز که درآن صدها نفر از اعضا و هواداران این سازمان مستقرهستند، مورد یورش نیروهای پلیس آلبانی قرارگرفته است و دراین حمله یک نفرکشته و تعدادی زخمی گزارش شده است.
یورش جنایتکارانه پلیس به کمپ مجاهدین در آلبانی درشرایطی است که شاهد تحولات جدیدی در روابط کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا با ایران هستیم . استرداد اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده برای استرداد حمید نوری که دردادگاه سوئد به جرم مشارکت درقتل عام زندانیان سیاسی به بیست سال زندان محکوم شده است، آزادسازی قسمتی از پول های بلوکه شده رژیم و…، نشان دهنده تغییر سیاست کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی است و بدون تردید حمله به پایگاه مجاهدین در آلبانی و لغوهمایش سالیانه آنها در پاریس که می تواند به ایجاد محدودیت و فشار به سایرفعالین ایرانی درخارج کشور نیزتعمیم داده شود، ازجمله توافقات پشت پرده دول غربی با رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران است که خیزش عظیم زن، زندگی، آزادی، پایه هایش را بلرزه درآورده و با خطر قیام توده های زحمتکش مردم وسرنگونی مواجه است.
شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست که با سیاست های سازمان مجاهدین مرزبندی روشنی دارد، لغوهمایش سالانه این سازمان در پاریس و یورش پلیس به محل استقرار آنها در آلبانی را قویا محکوم می کند وآنرا تعرض به حق آزادی و مبارزه برعلیه رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی می داند.
درعین حال لازم می دانیم برای چندمین بار به اپوزیسیون بورژوائی رژیم، ازجمله مجاهدین خلق که شرکت دادن نئوکانهای جنایتکاری نظیرجان بولتون ها را درهمایش های خود به رخ کشیده و به پشتیبانی و همکاری آنها افتخارمی کردند و تمام افراد و دسته جاتی که برای بقدرت رسیدن و یا ایجاد تغییرات مورد نظرخود در ایران به کرامات دول امپریالیستی و کشورهای مرتجع منطقه امید بسته اند، هشدار دهیم که نشست و برخاست و معامله و امید بستن به قدرت های خارجی، جزشکست و وجه المصالحه قرارگرفتن و قربانی شدن درمعاملات پشت پرده و رسوائی و بی اعتباری در میان توده های مردم ثمره دیگری در برنداشته و نخواهد داشت.
رهائی اکثریت مردم ایران، یعنی توده های کار و زحمت از ستم و استثمار و زور و سرکوب اقلیتی صاحب قدرت و ثروت که با تلفیق دین ودولت بر اریکه قدرت سوار است، تنها بدست توانای طبقه کارگرو توده های زحمتکش مردم سراسرایران امکان پذیراست. پیروزی انقلاب ایران و کسب آزادی و رهائی از ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری، در گرو اتحاد و تشدید مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان ایران وهمه آنهائی است که قهرمانانه در کوچه و خیابان و درمحل کار و زندگی با جانفشانی ها و مقاومت های بی نظیر خود حماسه می آفرینند، نه دخیل بستن به قدرت های خارجی که برای تامین منافع شان از قربانی کردن میلیون ها انسان نیز ابائی ندارند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده بادسوسیالیسم!
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
۳۱ خرداد ۱۴۰۲