آخرین اخبار اعتصاب،اعتصاب ما ادامه دارد،با اعتصابمان امسال روز جهانی کارگر را هم گرامی داشتیم!

خبر کارگری

بحث های بسیاری حول و حوش اعتصاب ما کارگران پروژه ای جاری است.
قبل از اینکه وارد این مباحث شویم اعلام میکنیم که اعتصاب ما برای دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی مزد و بیست روز کار و ده روز استراحت و برای پیگیری دیگر مطالباتمان ادامه دارد و ما با اعتصابمان امسال روز جهانی کارگر را هم گرامی داشتیم.
جالب اینست عده ای از جریانات معلوم الحال و باز هم در پوشش کمپین در جاهایی تحت عنوان پیمانکار خوب و پیمانکار بد تلاش میکنند به تدریج صف اعتصاب را بشکنند و با این ترفندهای فریبکارانه و گفتن اینکه فلانی پیمانکاری خوبیست و با شرایط بهتری کارگر میگیرد سعی میکننند همکاران ما را به پایان دادن به اعتصاب و مراجعه به “پیمانکاران خوب” که دار و دسته های خودشان هستند ارجاع دهند.
در همین راستا با هیاهو بر سر یک سری قراردادهای صوری که گویا پیمانکاران شرایط همکاران اعتصابی را پذیرفته اند، سعی میکنند که صف اعتصاب را تضعیف کنند در حالیکه این خبرها واقعیت ندارد و فقط یک هیاهو است و باید نسبت به اینگونه ترفندها هوشیار باشیم.
این وسط حکومت نیز خبر از دستگیری تعدادی از پیمانکاران میدهد و خلاصه حسابی به جان هم افتاده اند.
در خبری گفته شده که تعدادی از پیمانکاران در پروژه های توسعه ای پارس جنوبی در نفت احضار و بازداشت شده اند. بر اساس این خبر گویی این پیمانکاران هستند که فراخوانهای اعتصاب را داده اند و الان “با رَصَدِ اطلاعاتی و بررسی های صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان” بر ملا شده و با احضارها و دستگیریها دارند جلویش را میگیرند.
این هیاهو را به پا کرده اند تا اعتصابات برحق ما را مخدوش و فضای اعتراضاتمان را امنیتی تر کنند اما همین جا به مقامات مسئول و نیز به باند مافیایی پپمانکاران اعلام میکنیم که با چنین تشبثاتی نمیتوانید صف اعتصاب ما را متفرق کنید. مساله بر سر معیشت و شرایط بَرده وار کاری است که یک عمر بر ما تحمیل کرده اید و دیگر این وضعیت را قبول نداریم و کوتاه هم نخواهیم آمد.
ما کارگران درد داریم، مطالبه داریم، از گرانی و زورگویی های پیمانکاران مفتخور جانمان به لب رسیده است و بر روی خواستهایمان مُصِر هستیم .
همه میدانیم دعوایی قدیمی بین دو باند مافیایی قرارگاه خاتم الانبیاء و باند پیمانکاران مفتخور در مراکز نفتی جریان دارد.
قرارگاه خاتم الانبیاء میکوشد که با کنار زدن پیمانکاران، کل بساط چپاول و غارت در نفت را خود در دست داشته باشد در مقابل پیمانکاران هم سعی میکنند خود را به اعتصاب ما کارگران بچسبانند تا حریف را عقب بزنند.
ما کارگران در مقابل هر دو باند مافیایی چپاولگر می ایستیم و اجازه نمیدهیم که پیمانکاران مفتخور اعتصابات ما را به دستمایه ای برای خود در این نزاع تبدیل کنند. اتفاقا یک خواست دیرینه ما کارگران نفت در سطح سراسری برچیده شدن کل بساط پیمانکاران در نفت و در تمام مراکز کارگری است و امروز نیز همچنان بر آن مُصِر هستیم.
خلاصه کلام اینکه نه با تهدید به استخدام کارگر جدید و پایان دادن به قراردادها توانستید کاری کنید و خودتان در ایلنا شکست تان را خبری کردید و نه امروز با تلاش برای مخدوش کردن اعتصابات ما تحت عنوان اینکه پیمانکاران در آن دست دارند، میتوانید راه به جایی ببرید.
اتکاء ما به حمایت های دلگرم کننده مردمی است و با چنین توطئه هایی نمیتوانند خدشه ای در این حمایتها از اعتصابات برحق ما کارگران ایجاد کنید.
ما اجازه نمیدهیم.
بدانید که اعتصابات ما بدون شک حمایت همکاران دیگر شاغل در نفت و در دیگر مراکز کارگری را همراه دارد و این حق طلبی سراسری است بنابراین فکری به حال خود کنید.
در آخر سخن ما باهمکاران است!
متحد بمانیم و تلاش کنیم با درس گیری از اعتصابات گذشته، مجامع عمومی خود را در مناطق مختلف برپا کنیم و با صف متحد و صدای بلند عزم خود را برای ادامه اعتصاباتمان اعلام کنیم.
بگذار تا گوش های نا شنوا، شنوا شوند.  زنده با د اعتصاب. زنده باد اتحاد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت.  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲