به پا خیزیم روزهای شیرین پیروزی در راه است!- کامران پایدار

زنان کارگری

این روزها، شورش گرسنگان و قیام سرتاسری زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه تمامی ارکان و پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. حکومت اسلامی جنایتکار بیش از هرزمان دیگری در سراشیب سقوط گرفتار است.
سرکوب و دستگیری , بازداشت و شکنجه کارگران زحمتکش و ستمدیده و اخذ اقرار و اعترافات اجباری به ضربت سرنیزه و شکنجه در قاموس حکومت جنایت و فساد اسلامی مدافع سرمایه پدیده تازه ای نیست . شکستن شخصیت و حریم و حرمت انسانها و اعتراف گیری اجباری به ضرب زور و تهدیدو تحت شکنجه و انواع فشارهای وحشیانه و غیر انسانی جسمی و روانی شاهکار منسوخ و نخ نمای شکنجه گران و بازجویان حکومت اوباش اسلامی است . اگر اعمال انواع جنایت و شکنجه و اخذ اقاریر و اعترافات اجباری از کارگران و انسانهای مبارز و آزادیخواه و برابری طلب نتیجه ای می داشت امروز حکومت سراپا فساد جنایت اسلامی اینگونه مستاصل و هراسان و درمانده در سراشیب سقوط و فروپاشی نمی بود . حکومتی که در تمامی عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و…. با بن بست و بحرانهای لا علاج دست به گریبان است . حکومتی که در طی چهل وسه سال فقر و گرسنگی ، بیکاری و گرانی و تورم ، سرکوب و سانسور و خرافات مذهبی بی سابقه ای را به زندگی دهها میلیون انسان کارگر و زحمتکش تحمیل نموده است . حکومتی که تنها ابزار بقایش سرکوب و زندان و شکنجه و طناب و چوبه دار است . حکومتی که جواب کارگر گرسنه و خانواده های محروم و زجر کشیده کارگری و فعالین کارگری را با زندان و گلوله ، شکنجه و شلاق میدهد . حکومت ننگ و کثافت اسلامی سرمایه جایی برای بقا و راهی برای فرار برایش متصور نیست . جنایتکاران اسلامی باید بدانند سرزمینی را که با سرنیزه شخم میزنند محصولی جز طوفان ندارد . تکیه حکومت جهل و جنایت اسلامی بر شکنجه و زندان و سرکوب خشن کارگران گرسنه نه نشانه اقتدار بلکه در نهایت پستی و حقارت ، ترس و وحشت از سقوط و فروپاشی چاره ناپذیر است . روزهای شیرین سرنگونی چهل سال حاکمیت ننگ و کثافت و فساد اسلام و سرمایه در راه است
زنده باد آزادی ، برابری، زنده باد رفاه و حرمت انسانی
مرگ بر حکومت اسلامی
کامران پایدار
۱۴۰۱/۷/۱