بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم

نشريات

بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم
این بیانیه ‌در ماه ژوئن ۲۰۱۲ از طرف حزب حکمتیست منتشر شده است. تداوم تحریمهای اقتصادی که مصائب و مشقات آن مستقیما دامن کارگران و مردم زحمتکش ایران را گرفته است و بالا گرفتن منازعات ارتجاعی دول غرب و جمهوری اسلامی، زندگی کارگران و مردم را در ایران با مخاطرات جدی روبرو کرده است. تحریمهای اخیر اروپای واحد دامنه این مصائب بروی زندگی روزانه کارگران را نسبت بزمانی که‌ این بیانیه صادر شده را صد جندان کرده است. احساس مسئولیت و تعهد در برابر سرنوشت جامعه و زندگی مردم یک اصل پایه ای حزب حکمتیست است. کمونیست لازم دانست که‌ بار دیگر آنرا منتشر کند و از کلیه کمونیستها، فعالین کارگری، سازمانها و تشکلات کارگری و احزاب چپ درخواست کند که‌ با حزب حکمتیست در مقابله با این پروژه ضد انسانی تحریمها علیه دولتهای غربی همراهی کنند.

کمونیست هفتگی

بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم

سیاست دول غربی در تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، مستقیما به شرایط کار و معیشت کارگران و دیگر بخشهای جامعه آسیب شدید رسانده است؛ همه وجوه زندگیشان را زیر فشار سنگین گذاشته است و مضافا به جمهوری اسلامی هم فرصت داده که فشارهای مضاعفی بر زندگی مردم وارد آورد.

پا به پای تشدید تحریمها، گسترش فضای جنگی و تهدید حمله نظامی علیه ایران توسط دول غربی و اسرائیل، علاوه بر دامن زدن مستقیم به رعب و ناامنی در جامعه، به جمهوری اسلامی هم امکان داده است که از آن برای تشدید ارعاب و خفقان و سرکوب علیه شهروندان بهره برداری کند.

جمهوری اسلامی خود به عنوان یک طرف درگیر در این کشمکش ارتجاعی، راسا عامل موثری در گسترش فلاکت ناشی از تشدید تحریمها، دامن زدن به فضای جنگی و افزایش خطر جنگ است.

حاصل بیحاصل ماندن معاملات و مذاکرات میان طرفهای درگیر و ادامه این کشمکشها، سنگینتر شدن بار تحریمها و فضای جنگی بر دوش شهروندان و مواجه شدن مدنیت جامعه و زندگی مردم با مخاطرات جدی است.

این کشمکشها صرفا در تعقیب اهداف ارتجاعی طرفهای درگیر براه افتاده و دوام یافته اند، به منافع مردم ایران و منطقه و جهان هیچ ربطی ندارند و حاصل آنها تنها میتواند تخریب وسیعتر جامعه و تباهی بیشتر زندگی مردم باشد. طبقه کارگر ایران، که زیر حاکمت بورژوااسلامی متحمل بیشترین فشار زندگی برده وار است، از این اوضاع زیان مضاعف دیده و مورد تعرض دولت و کارفرماها قرار گرفته است. کارگران و تهیدستان جامعه اولین قربانیان تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی هستند.

در این شرایط حزب کمونیست کارگری- حکمتیست از زاویه ضرورت دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم اعلام میکند:

۱- تحریم اقتصادی سالهاست همچون سلاح کشتار جمعی، ابزار به گرسنگی کشاندن محرومترین بخشهای جامعه و یک عامل مهم تباهی زندگی آنان بوده است. تشدید تحریمها توسط دول غرب، ابعاد این آسیبها را وسیعتر و مخاطره آمیزتر کرده است. تحریم اقتصادی شدیدا محکوم است و باید فورا متوقف شود. ما هرگونه حمایت نیروهای اپوزیسیون از تحریمهای اقتصادی را محکوم میکنیم. تلاش برای جلب مجامع و سازمانهای کارگری، احزاب سیاسی، نیروهای آزادیخواه و افکار عمومی در سراسر جهان، به محکوم کردن سیاست تحریم اقتصادی و فشار آوردن بر دولتهای مجری این سیاست برای متوقف کردن فوری تحریمها، رکن اصلی دفاع از جامعه و زندگی مردم ایران است.

۲- تهدید نظامی توسط دول غربی و اسرائیل و هرگونه اقدام نظامی این دولتها علیه ایران، مستقیما به سود جمهوری اسلامی است و به تخریب شالوده اقتصادی جامعه و زندگى مردم، تشدید سرکوب و خفقان و تحمیل عقبگردهای سنگین اجتماعی و سیاسی خدمت میکند. این تهدیدات باید فورا موقوف شود. هرگونه تهدید نظامی و حمله نظامی علیه ایران و همچنین هرگونه همگامی و همکاری نیروهای اپوزیسیون با تهدیدات نظامی و حمله نظامی را شدیدا محکوم میکنیم.

۳- پا به پای تشدید تحریمهای اقتصادی و تهدید حمله نظامی، دولتهای غربی در تلاش ایجاد آلترناتیوهای دست ساخت خود برای جایگزینی جمهوری اسلامی هستند و به تفرقه قومی و مذهبی در ایران هم دامن میزنند. ما تلاش دول غربی برای تحمیل آلترناتیوهای ارتجاعی خود بر پروسه تحولات سیاسی ایران و دامن زدن به تفرقه قومی و مذهبی در ایران را رد میکنیم.

۴- ما هرگونه سازش به هر بهانه ای با جمهوری اسلامی و یا هر جناح آن را شدیدا محکوم میکنیم. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن کامل همه دستگاههای سرکوب و ترور و همه بقایا و دارودسته های این رژیم و برچیدن نهادهای تحمیق آن، شرط هر تحول آزادیخواهانه در ایران و موثرترین راه مقابله با مخاطراتی است که جامعه را تهدید میکند. این کار طبقه کارگر و نیروهای اجتماعی تشنه آزادی و مدافع برابری و رفاه است. تحریمهای اقتصادی، فضای جنگی و خطر جنگ، بر خلاف پروپاگاند اپوزیسیون امیدبسته به دخالت نظامی غرب، مستقیما علیه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. ما همه نیروهای آزادیخواه را به مبارزه قاطعانه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی فرا میخوانیم. ما صفوف آزادیخواهان سراسر جهان را به مقابله با سیاستهای ارتجاعی همه طرفهای درگیر در منازعات دول غربی و جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی فرامیخوانیم.

۵ – حزب حکمتیست همه احزاب و سازمانهای سیاسی آزادیخواه و نهادهای مدافع حقوق و آزادی انسانها را به حمایت از مفاد این بیانیه و دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم در برابر مخاطرات جدی ناشی از کشمکش ارتجاعی میان دول غربی و جمهوری اسلامی فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٢۴ خرداد ۱۳۹۱ (۱۳ ژوئن ٢٠۱٢)