چند نکته در مورد “بیانیه سیاسی کنفرانس سیزدهم جناح راست کومه له” – سمکو نوری

مقالات

جناح راست “کومه له” در ادامه جلسات محفلی، جلسه ای تحت عنوان “کنفرانس سیزدهم” برگزار کرده اند که گزارش آن در فضای مجازی قابل دسترس است. در این گزارش چند بحث سر راست یافت میشود. تاجاییکه به “موجودیت حزب کمونیست ایران”، و همچنین به این بهانه ضدیت با کمونیسم برمیگردد، بحث سر راست جناح راست “کومه له” به رهبری ابراهیم علیزاده این است : “حزب کمونیست ایران در حاشیه است، حزب کمونیست ایران منشا اثر در جامعە ایران نیست، اکنون وقت بازنگری واقع بینانه و بدور از قید و بندهای تعصب گرایانه، تخیل باورانه و افسانه پردازانه است.” {از گزارش کنفرانس۱۳ جناح راست کومه له}
بدیهی است که مشکل جناح راست “کومه له” با یک قالب تشکیلاتی به نام حزب کمونیست ایران نیست، همانطور که مشکل اتحادیه میهنی، پارتی”حزب دمکرات کردستان عراق”، حزب دمکراتهای کردستان ایران و گروههای موسوم به زحمتکشان هم نبود. تنها از دید این دست احزاب، کمونیسم تخیل باورانه و افسانه پردازانه و تعصب گرایانه است.مشکل همه اینها با کمونیسم است. به زبانی خیلی روشن اینها ضد کمونیست هستند.
این گزارش همزمان که میگوید “شکوفایی و توسعه مستمر” در نظام سرمایه داری قابل تحقق نیست اما تاکید میکند که نظام سرمایه داری “ظرفیت مهار کردن بحرانها و همچنین تامین نیازمندیهای انسان را {هنوز} دارد”، با این حال در جایی دیگر میگوید “هر طرحی برای توسعه‌ و پیشرفت و یا بە اصطلاح استقلال در سطح یک جغرافیای معین، لاجرم باید در ارتباطی تنگاتنگ با جایگاه این جغرافیا در نظم و تقسیم کار جهانی تعریف شود و بر اساس معیارهای این نظم تعیین تکلیف کند.”{همانجا}. یعنی “شکوفایی و توسعه” مد نظر نویسنده، حالا مستمر یا مقطعی، لاجرم در نظام سرمایه داری و لاجرم در ارتباطی تنگاتنگ با نظم و تقسیم کار جهانی قابل تحقق است. این در واقع تکیه گاه سیاسی این جریان است. در این راستا به افغانستان و شمال افریقا اشاره میکند و به مخاطب هشدار میدهد که ببینید در این کشورها هم هیچ اتفاقی نیفتاد. اینکه جناح راست کومه له میگفتند “سوسیالیسم در یک کشور” قابل تحقق نیست، در واقع زبانی الکن برای ضدیت با سوسیالیسم بود و این گزارش هم در همان راستا است.
این گزارش در مورد کردستان که بحثی پر جذبه و همزمان پاشنه آشیل این جناح است در خود ندارد. چون گزارشی با این مختصات، وقتی به کردستان برسد لاجرم برای این نوع کومه له که طبق ادعای خودشان در آن چپ اجتماعی ” جایگاه و نفوذ” دارند چیزی جز خود افشاگری در پی نخواهد داشت، زمانیکه این “حزب بانفوذ” در آن چپ اجتماعی کاری جز بند و بست و هماهنگی با یک مشت احزاب قومپرست ندارد و در کنار خبات اسلامی و حزب دمکراتهای اسلامی پ کاکا و پژاک اسلامی قرار میگیرد و دم از “مذاکره با رژیم اصولا بد نیست” می زند.
باید دید ترم جدید “توسعه نیافتگی و ارتباط تنگاتنگ با تقسیم کار جهانی” که تمرکز این نوشته بر روی آن است، قالب انتخابی و موقتی رهبری این جناح راست برای انتقال مسافران متوهم، اپورتونیست و تنبل جهت تکرار اینبار کمیک تر “بازسازی کومه له” است یا ایستگاه تحلیلی آخر آنها.

https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/10/beyanieh_siasi_cpi_kh.pdf