بیانیه ی مشترک گروهها و تشکلهای کارگری ، معلمان و بازنشستگان: واکسن همگانی و رایگان، خواستی فوری و عموم!

کارگری

نزدیک به یک‌سال پس از شیوع ویروس کرونا و انبوه مصائب بی‌سابقه‌ای که به‌علت پنهان‌کاری‌ها، تصمیم‌های ضدمردمی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومت، موجب مرگ ده‌ها هزار نفر و تحمیل فقر عمومی بر مردم شد، اینک به یُمن تلاش‌های مراکز علمی و پزشکی جهان، واکسن این ویروس مرگ‌بار در مقیاس انبوه تولید و واکسیناسیون عمومی آن در بسیاری از کشورها آغاز شده است.
بیشتر کشورهای درگیر ویروس کرونا با تقبل هزینه و اختصاص بودجه‌های مناسب رسما »رایگان« بودن پروژه پیش‌گیری عمومی را اعلام کرده و برنامه‌ریزی آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته روشن است که دولت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری همان‌طور که از شیوع بحران کرونا سود جستند، از تولید و توزیع واکسن نیز هدفی جز سود دنبال نخواهند کرد.
حاکمیت در ایرانِ ثروتمند، همان‌طور که از قرائن و شواهد بر می‌آید، پروژه واکسیناسیون همگانی را نیز مانند سایر عرصه‌های خدمات عمومی به‌عنوان منبعی برای درآمد و بازاری برای کسب سودهای میلیاردی برای رانت‌خواران نزدیک به‌خود در نظر گرفته است. در مملکتی که هر ساله هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی به نهادها و موسسات سودجو، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم اختصاص داده می‌شود ، پرداخت هزینه‌های واکسیناسیون احتمالی از جیب مردم قابل تحمل نخواهد بود.
با‌ اینکه مجموعه سیاست‌ها و عملکردهای تاکنونی حکومت و نهادهای وابسته در حوزه سلامت، بهداشت و درمان جامعه، همانند دیگر عرصه‌های زندگی مردم، به ویژه در جریان این همه‌گیری جهانی، ‌منجر به مرگ هزاران انسان و تحمیل مشقت‌بارترین شرایط زندگی به مردم شده است، اما تامین و در دسترس قرار دادن فوری، عمومی و رایگان واکسن کرونا خواست آنی، مبرم و جدی مردم و وظیفه‌ی حیاتی حکومت نسبت به عموم ساکنان این سرزمین است.
ثروت، منابع و امکانات تولید شده جامعه که توسط نهادهای حاکم قبضه شده، متعلق به مردم زحمت‌کش و حاصل دسترنج آنان است. بدیهی است که تحمیل و اخذ هرگونه هزینه برای واکسیناسیون، به معنای کوتاهی و قصور حکومت در حفظ سلامت عمومی و ناگزیر تداوم بیماری و کشتار مردم به حساب خواهد آمد که قابل چشم پوشی و گذشت نخواهد بود.
امضاء کنندگان این بیانیه، بازتاب دهنده خواستی عمومی‌اند.

-گروه کارگری/معلمی ۱۹ اسفند
-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
-گروه اتحاد بازنشستگان
-کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
-اتحاد بازنشستگان ایران