مرکز خبری حزب حکمتیست : قطع تلفن زندان اوین و نگرانی خانواده ها

اخبار

بنا به خبر دریافتی، مدت یکهفته است که تلفن زندان اوین قطع شده است و زندانیان و خانواده ها همان امکان محدود تماس با همدیگر را از دست داده اند. این مسئله موجب ایجاد نگرانی میان خانواده های زندانیان سیاسی شده است. در زندان معمولا قطع تماس با دنیای بیرون و حتی قطع تماس زندانیان در درون زندان، اهداف مشخصی را دنبال میکند. جمهوری اسلامی در این زمینه کارنامه ای مملو از جنایت دارد. قطع تنها امکان ارتباط زندانیان با خانواده ها یا برای اعمال فشار فوق برنامه به زندانیان سیاسی صورت میگیرد و یا هدف از قرنطینه خبری زندانیان مقدمه ای برای کلید زدن یک پروژه جنایتکارانه است. کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و وٍثیقه آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٩ جون ٢٠١٩