اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست: اعتراض کارگران شهرداری مریوان وارد پنجمین روز خود شد ۰

کارگری

از روز دوم ماه بهمن کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه هرروزه در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی می زنند ۰ اعتراض کارگران برای دریافت حقوق‌های معوقه است که زندگی خود و خانواده هایشان را فلج کرده است ۰
اعتراض کارگران شهرداری مریوان که مورد پشتیبانی مردم این شهر قرارگرفته است در طی سال گذشته همواره در جریان بوده است ۰ مرداد ماه امسال مردم شهر آشغال‌های جمع آوری نشده در کوچه و محله خود را به حیاط شهرداری مریوان ریخته و ضمن پشتیبانی از کارگران اعتصابی شهرداری به ، بی کفایتی مسۆلین رژیم در این شهر اعتراض کردند ۰
کارگران شهرداری مریوان جدا از حقوق های معوقه چند ماهه ، حتی عیدی و پاداش سال‌های قبل را هم هنوز دریافت نکرده اند ۰ در شرایط فقر و گرانی افسار گسیخته امروز جامعه ایران ،این کارگران هم مثل اکثر هم طبقاتی هایشان ، سرف ادامه زندگی خود و خانواده هایشان برایشان غیر ممکن شده است ۰

بهانه مقامات مسئول شهرداری برای عدم پرداخت حقوق های معوقه کمبود بودجه شهرداری و عدم پرداخت عوارض شهرداری از طرف مردم است ۰ به این وسیله مقامات رژیم می خواهند بار مسۆلیت خود را بردوش مردم بیندازند و از ھمین اندازە از ارائە خدمات بە مردم شھر طفره بروند ۰

رژیم اسلامی ایران که شهرت اختلاس و دزدی‌ها ی هزاران میلیاردی مقامات و مسئولین آن بە اقصی نقاط جهان رسیده است ، مسئولیت نظافت و بهداشت و خدمات ابتدایی اجتماعی را می خواهد از جیب مردمی هزینه کند که اکثر قریب به اتفاق آنها بوسیله همین رژیم به فقر و نداری و بیکاری کشانده شده اند ۰ وضعیت همه شهرداریها ی کردستان بر این منوال است و کارگران شهرداری در شهرهای سنندج ، سقز و بانه هم برای گرفتن حقوق‌های معوقه اشان همواره دست به تجمع و اعتراض زده اند ۰

کارگران و مردم آزادیخواه !
جمهوری اسلامی که تمامی ثروت و امکانات مادی جامعه را زیر چنگ خود گرفته است مسئول تامین امکانات رفاهی و خدماتی در جامعه است ۰ چرا برای این همه نهادهای ارتجاعی و انگل و انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر و ضد مردمی از بودجه دولتی هزینه می شود اما بار خدمات اجتماعی را مردم تهیدست باید خود بدوش بکشند ۰ جواب این سیاست بیشرمانه رژیم در شهرداریها و همه جا فقط مبارزه متحد کارگران و پشتیبانی مردم شرافتمند از آنهاست ۰
کارگران شهرداریها لازم است ارتباط خود را در همه شهرها بایکدیگر مستحکم کرده و متحدانه و همبسته علیه این سیاستهای ضد کارگری اعتراض و مبارزه خود را ادامه دهند ۰ کار کارگران زحمتکش شهرداریها رابطه مستقیمی با زندگی روزانه توده مردم جامعه دارد ، از این رو انتظار می رود که مبارزه و اعتراض برحق آنها مورد حمایت و‌پشتیبانی مردم شهرها قرار بگیرد ۰
اکنون که مبارزه و تجمع کارگران شهرداری مریوان در جریان است ما از مردم آزادیخواه این شهر می خواهیم از اعتراض و خواستهای آنها پشتیبانی کرده و آنها را تنها نگذارند ۰
٧ بھمن ١٣٩٧