شورای اسلامی کار، یک تشکل ضد کارگری است – اطلاعیه سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه

Uncategorized کارگری

کارگران و هم سرنوشتان عزیز؛

کارفرمایان و صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه در ایران یک بار دیگر نشان دادند که به جای جوابگویی به خواست و مطالبات به حق کارگران، راهی جز فریب و سرکوب نمی شناسند.

کارگران هفت‌تپه، یک‌ماه در سخت ترین شرایط در محیط کارخانه و در سطح شهر شوش، برای دست یابی به خواست های خود دست به اعتراض و‌اعتصاب زدند.
هدف از این اعتراضات این بود که دولت و نهاد های ذی ربط به خواست و‌مطالبه به حق کارگران رسیدگی کنند.

اما آنها به جای پاسخ گویی به مطالبات کارگران، نمایندگان کارگران را بازداشت ، زندانی و مورد اذیت و آزار قرار دادند.

تجربه تا کنونی کارگران در هفت تپه نشان داده است که دولت، در حمایت همه جانبه از صاحبان سرمایه از هیچ کمکی دریغ نکرده است.

سرکوب مستقیم، تنها بخشی از سیاست‌ نهادهای ضد کارگری است، بخش دیگر این سرکوب، تحمیل و ایجاد نها دهای دست ساز و کارفرمایی در محیط کار می باشد.
شورای اسلامی کار، یکی از این نهاد های ضد کارگری و سرکوب گر است.

نقش شورای اسلامی کار، مهار و به انحراف کشاندن خواست و‌مطالبات کارگران بوده و در بسیاری از موارد دیده شده است که شورای اسلامی کار، کارگران معترض را شناسایی و به نهاد های امنیتی معرفی کرده است.

در سال ۸۷ وقتی کارگران هفت تپه خواستار ایجاد تشکل مستقل کارگری بودند، حامیان سرمایه تلاش کردند که این به ظاهر تشکل کارگری!! یعنی شورای اسلامی کار را به جای تشکل مستقل، به کارگران معرفی کنند، که خوشبختانه تلاش مذبوحانه آنها شکست خورد و کارگران هفت تپه ، تشکل مستقل سندیکایی خود را ایجاد کردند.

در روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷ یک بار دیگرنهاد های ضد کارگری با همکاری تعدادی از افراد نا آگاه، سست عنصر و فریب خورده و بعضی از افراد که مورد تطمیع قرار گرفته‌اند ، این نمایش مضحک را به اجرا در آوردند.

هر چند که این خیمه شب بازی ، با استقبال عمومی کارگران روبرو نشد، اما نشان داد که دشمنان طبقه کارگر از هر فرصتی استفاده خواهند کرد تا صف مستقل و‌همبستگی کارگران را به انحراف بکشانند.

کارگران آگاه می دانند که شو رای اسلامی کار، نه تشکل کارگری است و نه ربطی به منافع کارگران دارد بلکه وظیفه شورا های اسلامی کار، در بسیاری از موارد، معرفی کارگران معترض به نهاد های امنیتی می باشد.

شورای اسلامی کار ، یک تشکل ضد کارگری است که پرونده این نهاد حکومتی برای بسیاری ازکارگران شناخته شده است.
شورای اسلامی کار، بر اساس ماهیت وجودی آن ، تنها در خدمت کارفرما و نهاد های ضد کارگری قرار دارد و آنجا که کارگران خواستار دست یابی به حقوق خود بوده اند، این‌تشکل دست به شناسایی و سرکوب کارگران زده که نمونه آخر آن حمله به کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم کارگرانی بودند که خواستار ایجاد تشکل مستقل و سندیکایی بودند.

کارگران عزیز؛

از اینکه بار دیگر نقشه و توطئه نهاد های ضد کارگری را با عدم حضور خود، با شکست مواجه کردید جای تشکر دارد.

اما از همین جا لازم است افرادی که آگاهانه و یا از سر استیصال، خود را نماینده این خیمه شب بازی کردند باید گفته شود که هنوز دیر نشده و با انصراف از این نهاد ضد کارگری، به صف کارگران برگردید.

و‌همچنین باید دست‌ مریزاد گفت به افرادی که با توجه به فشار های امنیتی، خود را برای این خیمه شب بازی کاندید نکردند و شرافت و کرامت و حرمت خود و دیگر کارگران را حفظ کردند؛ درود بر شما.

کارگران عزیز؛

این توطئه شکست خورده رسوا تر از ان‌است که بتواند جوابگوی خواست و‌مطالبات کارگران باشد. در این میان تنها شرم برای کسانی باقی خواهد ماند که به خاطر منافع شخصی، منافع عمومی کارگران را زیر پا می گذارند و همچنان به عنوان عروسک های این خیمه شب بازی به نقش عروسکی خود ادامه می دهند.

زنده با تشکل های مستقل از دولت و کار فرما
زنده باد شرافت کارگری در راستای منفعت عمومی کارگران ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۴ دی ماه ۱۳۹۷