اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان درروز چهارشنبه ۲۱شهریور

اخبار نشريات

مردم آزادیخواه!  

همچنانکه مطلع هستید سرانجام با وجود تلاشهای داخلی و بین المللی و خانواده زندانیان  سیاسی، صبح شنبه ۱۷ شهریور زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی، زانیارو لقمان مرادی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شدند. همزمان در همین روز مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات در عمق خاک کردستان عراق توسط نیروهای جنایتکار و سرکوبگر سپاه پاسداران موشکباران شد که در نتیجه این حمله وجشیانه تعدادی از کادرها و پیشمرگان هر دو حزب جان باختند و تعدادی نیززخمی شدند.علاوه بر این روز سوم  شهریور نیزشاهد مرگ مشکوک شریف باجور از فعالین شهرمریوان و یاران اوبودیم و بدرست مردم مبارز و انقلابی شهرهای مریوان و سنندج به این اعمال جنایتکارانه و کشتن فعالین عکس العمل نشان دادند و اعتراض و تظاهرات و راهپیمایی سازمان دادند.

مردم مبارز شهرهای کردستان

کارگران و زحمتکشان

نباید درمقابل این جنایات سکوت کرد . جمهوری اسلامی در مقابل گسترش اعتراض و نارضایتی مردم ، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دست به چنین جنایاتی می زند .این اعمال وحشیانه باید از جانب مردم آزادیخواه کردستان مثل همیشه جواب محکم  بگیرد و اجازه ندهیم که جانیان اسلامی با اعدام و دستگیری فعالین وحمله به اپوزیسیون سکوت مرگ بر جامعه کرد ستان حاکم کنند .

ما برای مقابله با زور و ستم وفقرو  اختناقی که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است، برای عقب نشاندن و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این جنایات به اراده جمعی ، به اعتراض جمعی و مبارزه جمعی و همبستگی مردم مبارز و انقلابی شهرهای کردستان متکی هستیم .درچند ماه گذشته مردم در سراسرایران و مردم مبارزکردستان نیزبا اعتراض و اعتصاب و تظاهرات  توانستند در مقابل رژیم اسلامی بایستند و به مقابله بر خیزند. به این دلیل ودر شرایط کنونی ما همراه با سایر احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست ،مردم مبارز شهرهای کردستان را در روز چهارشنبه ۲۱ شهریوربرای تحقق خواستهای زیر به اعتصاب عمومی فرامی خوانیم.

۱- محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی،زانیارو لقمان مرادی

۲- محکوم کردن حمله به مقرات اپوزسیون در خاک کردستان عراق

۳- لغو مجازات شنیع و غیر انسانی اعدام

۴- آزادی کلیه  زندانیان سیاسی

۵- پایان دادن به کشتار کولبران و تامین بیمه بیکاری برای همه بیکاران در کردستان

در پایان ما از جریانات اجتماعی و پیشرو در کردستان می خواهیم که به این اعتصاب بپیوندند. ازکارگران و مردم حق طلب و نیروهای چپ و کمونیست در سراسر ایران میخواهیم، از فراخوان ما به این حرکت اعتراضی و اعتصاب عمومی حمایت کنند. از احزاب چپ و سوسیالیست و نهادها و نیروهای مترفی درخارج کشورتقاضا داریم ضمن حمایت از فراخوان ،روز چهارشنبه ۲۱ شهریورهمزمان با اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی جلو سفارتها و مراکز جمهوری اسلامی دست به اعتراض بزنند و این جنایات را محکوم بکنند.همچنین از مردم مبارز و حق طلب و جریانات چپ و سوسیالیست در کردستان عراق می خواهیم که ازفراخوان به اعتصاب عمومی مردم در کردستان ایران حمایت کنند و در اعتراض به حملات وحشیانه به مقرات احزاب اپوزیسیون ، اعدام زندانیان سیاسی وسرکوبگری های رژیم اسلامی مقابل کونسولگری های این رژیم تجمع اعتراضی بر گزارکنند.

مرگ بر جمهوری اسلامی

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ – ۱۰  سپتامبر  ۲۰۱۸