کالای بنجل بی بی سی به بازار آمد مواظب باشید! – سمکو نوری

مقالات

پس از گذشت چند روزی از خیزش انقلابی در بیش از ۱۰۰ شهر در ایران، علیه کلیت حاکمیت اسلامیستی و سرمایه داری در ایران که هنوز هم شاهد پس لرزه های آن هستیم بلاخره بی بی سی از شوک در آمده و به تکاپو افتاده است. دلقکهای نگران از حصر پس از شکست مفتضحانه در خیابان، دوباره بر منبر بی بی سی و صدای آمریکا رفتند تا از اعلام انزجار زنان در ایران علیه حجاب اسلامی که نماد هویتی این منبر نشینان هم هست برای خود کلاهی بدوزند. ابتدا تاجر اخبار ” بی بی سی” سعی کرد از مبارزه زنان علیه نماد ارتجاع اسلامی رنگ روسری را برجسته کند و اعلام کردند که این رنگ تعمدی و برای اعلام صلح بوده، پس از ان لفاظیهای آخوندی شروع شد. گفتند این حرکت سمبلیک، اعتراض به “حجاب اجباری” است، دیگری گفت این “جنبش علیه حجاب اجباری است”، “غیر خشونت آمیز و نافرمانی مدنی است”. عده ای هم متاسفانه با این کالا مسموم شده و یا حداقل در معرض تشعشعات آن قرار گرفته اند که نااگانه اینها را تکرار میکنند.
اما سوال مهتر شاید این باشد که چرا بی بی سی و صدای امریکا این مسئله را برجسته میکنند؟ ایا این تلاشی برای تسهیل مبارزه زنان علیه یکی از ارکان رژیم اسلامی که حجاب اسلامی است، میباشد یا چی؟ چرا بیشترین مانور روی این مسئله است. از نظر من غرب و امریکا و کل اپوزسیون پرو غرب برای وصل کردن خود به خیزش انقلابی مردم ایران علیه کلیت رژیم هار اسلامی و در صورت امکان فاسد کردن ان، به شدت در مضیقه هستند، به سکویی برای پرتاب شدن به وسط این اعتراضات نیاز عاجل و فوری دارند اما نمیتوانند و دست و پا میزنند. بازارشان دچار رکود شده. اینبار برای اینها هم دیگه تمومه ماجرا، نه کروبیی در کار است و نه اصلاح طلبان و نه به اصطلاح روشنفکری که دینی هم است، نه رای من کویی در کار است، نه گویا انتخاب بین بد و بدتر، نه مسئله برجام است و نه تنها ۶۳ حساب بانکی لاریجانی قاتل، نه کمبود مسجد سنی در تهران است و نه ….. خیزش دیماه تمام این اراجیف اخوندی که به قسمت مساوی از رسانه های داخلی و خارجی رژیم از جمله بی بی سی موعظه میشد یکسره جارو کرد، داستان کلا یک چیز دیگر است. سرنگونی کلیت این رژیم. البته اشتباه نشود بخشی از این کلیت، در خارج کشور ریش و پشمشان را زده اند اما از رژیم دفاع میکنند، روسری را تاکتیکی کنار گذاشته اند و از حجاب دفاع میکنند.

ابتدا باند سناریوی سیاهی مزاحمین “خلق ایران”، با سلطنت طلبان را علم کردند اما نگرفت. طی ۱۰ روزی که ایران صحنه مبارزه علیه رژیم اسلامی بود حتی یک نفر هم شعاری در دفاع از باند مجاهدین سر نداد. از طرفی دیگر اگر در جاهایی شعارهایی در ارتباط با “شاه و شاه پرستی” سرداده شده اما اساسا جریاناتی که خود را به این شعار مربوط میدانند توضیحی در خصوص این شعار ندارند. مثلا اگر توان پنهان کردن شکاف طبقاتی، بیکاری و گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی و نبود ازادی در این کشور را ندارند همزمان توان این را هم ندارند اثباتا و با استدلال در عرصه های مربوطه اندر خصائص سلطنت جهت از میان برداشتن این معضلات لب بگشایند. چرا؟ خیلی روشن است، چون برای راست جامعه هم “اقتصاد مال خر است”، اگر امروز جرات تکرا این را ندارند به خاطر این است که یک نئاندرتالی نزدیک ۴ پیش این را گفته و نتیجتا میبایست به گونه ای دیگر همین را بگویند. در نتیجه برای بی بی سی و صدای امریکا و راست جامعه همان بهتر که به ترمهای خودساخته و جعلی که دست بر قضا به ماندگاری رژیم کمک میکند نه سرنگونی آن روی بیاورند و اعلام کنند که رنگ سفید روسری دختر خیابان انقلاب برای اعلام صلح است و یا اینکه این مبارزه مسالمت امیز است. یا اینکه این علیه “حجاب اجباری” است. گویا مردم ایران به حجاب اختیاری تن میدهند و مشکل بر سر “اجباری” بودن ان بود. این ادعاها از مختصات و ترمینولوژی راست جامعه است، اینها دوباره عمامه برداشته اند و ریش و پشمشان را زده اند، این مصداق از در بیرون کردن و از پنجره باز، آمدن است. خیزش عظیم و انقلابی دیماه به یک معنی علیه کلیت اینها هم بود. اگر زنان در ایران میخواهند از دست حجاب و قوانین اسلامی نجات یابند باید مبارزات خود را با طبقه ای اجتماعی هماهنگ و همسو و متحد کنند که هیچ نفعی در ماندگاری یک ذره از قوانین این رژیم ندارند. راست جامعه و به اصطلاح اپوزسیون آن هم در ماندگاری این رژیم ذینفعند و هم بخشا برای آن تلاش میکنند. از اینها ازادی در نمی آید، ازادی از جنبشی در می آید که همین امروز برای تمام ازادی و تمام برابری مبارزه میکند. مبارزه علیه حجاب و قوانین اسلامی اگر به سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی گره نخورد در پیچ بعدی قوانین اسلامی به اشکال دیگر برخواهند گشت.
اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا
جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون