کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم – شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

کارگری

بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در اعتصاب غذا بسر میبرند

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی حمله به فعالین جنبش کارگری را تشدید کرده است .کسانی که ظاهرا آزاد شده بودند بدلایل واهی دوباره به زندان فرا خوانده میشوند. حتی خانواده فعالین کارگری و سیاسی مثل همیشه در امنیت نیستند. بخشی از زندانیان سیاسی در زندان رجائی وزندانهای دیگردست به اعتصاب غذا زده اند. رضا شهابی با اتهامات واهی دوباره به زندان افتاده و از تاریخ هشت مرداد در اعتصاب غذا بسر میبرد. برای نجاتی حکم زندان مجدد صادر شده است .شاهپور احسانی راد به حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است . محمود صالحی ، داوود رضوی و ابراهیم مددی و دهها فعال اجتماعی و کارگری دارای پرونده باز ومشروط در دستگاه قضایی هستند. زینب جلالیان و آتنا دائمی ، آرش صادقی ،نرگس محمدی، گلرخ ابراهیمی، سعید ماسوری ، سعید شیرزاد، لقمان و زانیار مرادی و دهها فعال اجتماعی در عرصه جنبش زنان و دفاع از حقوق کودکان اسیر شده اند.. نمایندگان آموزگاران چون اسمعیل عبدی و محسن عمرانی کماکان در حبس اند و اولیه ترین حقوق انسانی آنها در زندان زیر پا گذاشته میشود.

برای هرآزادیخواهی آشکار است که این موج فشار نشانه ترس رژیم از برآیند های محتمل توده ایست. ابعاد وسیع فقر وبی حقوقی اجتماعی چشم انداز تیره ای را فراروی رژیم ضد کارگری و آزادی ایران می گشاید . در مقابل این هجوم باید ایستاد . در هر کجا که هستیم همراه با دیگر فعالین آزادیخواه واکنش ها را به حمله تبدیل کنیم ونگذاریم رژیم ، فعالین کارگری و اجتماعی را در زندانها وشکنجه گاههای خود به مرگی خاموش محکوم کند. همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند و زندانهای سیاسی باید برچیده شود این هدف ما است
روز دوم سپتامبر۲۰۱۷ ساعت ۴ در میدان سرگل جمع میشویم تا صدای کارگران زندانی وزندانیان سیاسی برعلیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باشیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
شورای حمایت از مبارزلت آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
۲۶۰۸۱۷