بزک قتلگاه اوین – سیاوش دانشور

رسانه های تصویری مقالات

سازماندهی نمایش دیدار سفرای خارجی مقیم تهران از زندان اوین و تلاش برای دادن تصویر “هتل اوین” از قتلگاه بدنامی در جهان، تنها منعکس کننده ضعف و زبونی جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران است. اگر جمهوری اسلامی با مسخره بازی های امثال احمدی نژاد توانست جنایات نازیسم را زیر سئوال ببرد، آنوقت بزک کردن زندان اوین بعنوان یک مرکز مهم هولوکاست اسلامی در ایران نیز ممکن است. اگر بتوان از هیتلر و موسولینی و فرانکو اعاده حیثیت کرد، آنوقت میتوان از رژیم خمینی ها و خامنه ای ها و گیلانی ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و صدها چهره مخوف و قاتل اعاده حیثیت کرد. برای هزارمین بار معلوم میشود که حقوق بشر کذائی دول غربی را میتوان با منافع حقیر اقتصادی معامله کرد. برای هزارمین بار ثابت شد که در این نظام این منفعت سرمایه است که دامنه ادعای صوری و نیم بند حقوق بشر را تعیین میکند. اوین اگر از یکسو تاریخ جنایتهای سبعانه و قتل زیر شکنجه است از سوی دیگر صحنه مقاومت نسلهای متمادی انقلابیون و آزادیخواهان و مبارزینی است که به استبداد و دیکتاتوری سرمایه نه گفتند. خانواده های زندانیان سیاسی و مردم آزادیخواه ایران تنها به این سفرای مزدور و بی پرنسیپ و بازاری و مهمانداران جنایتکار و بدنام آنها تف خواهند انداخت. ننگ و جنایت را نمیتوان بزک کرد. آنروز که دادگاههای انقلابی و منتخب مردم تاریخ هولوکاست اسلامی را ورق بزنند دور نیست!

***