مردم یزد باید دست رد بە سینە نژادپرستان بزنند! – سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز

اخبار

تحرکات جدید نژادپرستان ایران تحت حمایت نیروهای انتظامی علیە افغانستانیهای مقیم این شهر محکوم است.
آخرین ابتکار نژادپرستانە در فراخوانی کە بە نام محمد زارع در شبکەهای اجتماعی توجە افکار عمومی را بە خود جلب نمودە، بیانگر احساسات ضد انسانی، “بیگانە” ستیز و عمق برخورد نژادپرستانە نسبت بە انسانهای شرافتمندی کە دەها سال از سرزمین خود بدلیل جنگ و آدمکشی جریانات فوق ارتجاعی ناچار بە ترک سرزمین و اشیانە خود شدەاند.
بە آگهی تجمع توجە کنید تا کنە مسئلە پی ببرید.
# یزد_بدون_افغانی
محمد زارع
تظاهرات در مورد بیرون رفتن افغانی ها از شهرمون: پنجشنبە ٢٩ تیرماە ١٣٩۶ مطابق با شهادت امام جعفر صادق راس ساعت ١٧ مکان: فرمانداری یزد.
دوستان و همراهان گرامی حتما بە کسانیکە تلگرام ندارن یا عضو نیستن یا بە هر دلیلی از این کمپین خبر ندارند اطلاع رسانی کنید. تظاهرات انجام میشە با پشتیبانی نیروی محترم انتظامی استان یزد. دوستان توجە کنید از بد دهنی و ناسزا گفتن جدا خود داری شود. شعار در همان روز اعلام می شود.
با تشکر
مردم یزد!
ایرانیان شرافتمند در داخل و خارج کشور!
روز پنجشنبە بطور دستە جمعی بە این فراخوان نژادپرستانە پاسخ منفی بدهید. بە نژادپرستی و نژاد پرستان کە انسانهای بی دفاع و فراری از جنگ ویرانگر ۴٠ سالە حاکم بر افغانستان ، را نشانە گرفتەاند، نە بگویید. پناهجویان افغانستانی مقیم ایران زندگی محقر و توام با تبعیضات روزمرە و بی حقوقی نهادینە شدە از جانب رژیم جمهوری اسلامی را روزمرە تجربە می کنند. علیرغم این شرایط سخت و غیر قابل تحمل اکنون کمپینی علیە حضور آنان در سطح شهر اعلام کردەاند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بی مرز ضمن محکوم کردن کمپین قبیح و نژادپرستانە جمعی از شهروندان یزد، از همە ایرانیان بویژە مردم شرافتمند یزد میخواهیم بە حمایت از همنوعان خود و انسانهای شرافتمند “افغانستانی های مقیم ایران و بویژە شهر یزد بپا خیزند بە نگذارند این عمل وحشیانە و بشدت نژادپرستانە بە نام مردم یزد، ثبت شود. این را انسانیت بە ما حکم میکند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز
١١ ژوئن ٢٠١٧