کارگران کمونیست چه میگویند؟ ✍️ منصور حکومت

کمونیست‌ها چه کسانى‌اند و چه میگویند؟ خیلى در پاسخ به این سؤال احزاب و گروه‌هاى سیاسى را نشان میدهند که رسما خودشان را کمونیست مینامند و به این نام فعالیت میکنند. جالب اینجاست که اگر از خود این احزاب هم بپرسید خیلى از آنها هم همین پاسخ را به شما میدهند. به تصور اینها کمونیسم […]

ادامه مطلب