سیاوش دانشور

“اسلاموفوبی” یک تز راسیستی است!✍️ سیاوش دانشور

بدنبال فاجعه جنایتکارانه و تروریستی در پاریس بار دیگر بحثهای قدیمی مجددا طرح میشوند. آزادی بیان و نقد و دامنه آن، “مقدسات”، چه راسیسم است و چه نیست، آیا دولتها در خلق این اوضاع مسئول و مقصرند و یا گروههای تروریست اسلامی و دستجات نژادپرست؟ رشد راسیسم و نژادپرستی در این میان چه نقشی دارد؟ […]

ادامه مطلب

انتخابات فرانسه و راست افراطی بر سر چپ چه آمده است؟✍️ آذر ماجدی

این مطلب برای اولین بار در نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه شماره ٢۵٢/ حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده است. (بیست و پنجم آپریل ۲۰۱۲) رسانه ها با سر و صدای زیادی نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه را منعکس کردند. مساله عمده در اخبار و گزارشات رشد جریان “راست افراطی” تحت نام […]

ادامه مطلب

سیاوش دانشور – علیه اسلام و نظم سرمایه داری برای یک آینده سوسیالیستی

 جامعه هشتاد و چند میلیونى ایران با معضلات پیچیده اجتماعی بیشمارى روبروست. مسائلى مانند فقر، بیکارى، اعتیاد، تن فروشى و محصولات جانبى آن شاخص هائى براى محک زدن توان یا عدم توان جنبش ها و نیروهاى سیاسى مدعی قدرت هستند. در کنار این معضلات بزرگ باید به اختناق و پایه مادى آن و نیازى که […]

ادامه مطلب