آینده را ما می توانیم بسازیم، وکیل نمی خواهیم! سعید یگانه

جامعه ایران در یک تحول انقلابی قرار دارد. مسئله سرنگونی و نخواستن جمهوری اسلامی به مسئله اصلی خیزش کنونی جامعه ایران تبدیل شده است. به این دلیل تنها رژیم جمهوری اسلامی نیست که از خیزش انقلابی مردم هراسان شده است و برای حفظ رژیم سراپا جنایتش چنگال خونین نشان می دهد، بلکه دشمنان دیگر مردم […]

ادامه مطلب

پژاک و “ پیمان نامه مدینه “ بازی در زمین جمهوری اسلامی ! همایون گدازگر

آمد شاهو عضو رهبری پژاک اخیرا در مصاحبه ای تلویزیونی برگ دیگری از نقشه پیش روی این جریان ، آنهم در دل تحولات انقلابی اخیر درایران را افشا کرده است . اشتباه است اگر تبلیغ ارتجاع اسلامی و اسلام ناب محمدی ازجانب این جریان را به اعتقادات مذهبی این جریان و افراد آن مربوط دانست […]

ادامه مطلب