چرا حل عادلانه مسئله فلسطین، مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی را تسهیل و تسریع می کند؟ 🎤علی جوادی

رسانه های تصویری

چرا حل عادلانه مسئله فلسطین، مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی را تسهیل و تسریع می کند؟ علی جوادی

Why the just solution of the Palestinian issue facilitates and accelerates the struggle to overthrow the Islamic regime