دو مطلب از ناصر بابامیری

ماکارگران فولاد،علیه ظلم وبیدادمی جنگیم،می جنگیم! ✍️کامران پایدار

کارگری

از روز شنبه دوم دیماه، هزاران کارگر صنایع فولاد باشعار: ماکارگران فولاد علیه ظلم وبیدادمی جنگیم،می جنگیم،درحالیکه درتمامی بخشهای کارخانه کاررا متوقف کرده، دست به اعتصاب زده، و مقابل اوباش حراستی ودفترمدیریت فاسد ودزد کارخانه علی محمدی دست به تجمع اعتراضی زده اند.

مدیریت و حراست کارخانه، با همدستی شورای تامین رژیم اسلامی سرمایه داران در استان، روز شنبه از ورود ۲۱ نفرازکارگران که دراعتراضات هفته پیش شرکت داشته اند، به داخل کارخانه ممانعت بعمل آورده وکارگران را از کارتعلیق نموده اند.اعتصاب قدرتمند کارگران برای بازگشت به کارکارگران اخراجی و تعلیقی وهمچنین پیگیری خواستها ومطالبات ازجمله طرح طبقه بندی مشاغل است.درحین اعتصاب، محمدی مدیراوباش کارخانه دروحشت ازرویارویی باکارگران خشمگین ومعترض مخفیانه دفترش راترک نموده ودرسوراخ موش ی مخفی میشود.کارگران مخفی گاهش راپیدانموده وازکارخانه بیرونش می کنند.کارگران اعتصابی سپس محوطه کارخانه را ترک نموده ودرمیدان بقایی اهواز دست به تجمع میزنند.این تنها کارگران فولاد نیستند که با دستمزدهای چندین برابرزیرخط فقر به جان آمده اند.اعتصاب وتجمعات هزاران نفره کارگران ذوب آهن نیزبا شعار، یگان ویژه با باطوم دیگر اثرندارد برهمین مسیرومنوال است.همین امروزما شاهد تجمع اپراتورها برق فشار قوی وکارگران برق درمقابل ساختمان اموراستخدامی حکومت بودیم.ماهرهفته وهرروزه شاهد تجمعات سازمان یافته کارگران مراکز نفت وپتروشیمی ها درابعاد سرتاسری،بازنشستگان تامین اجتماعی وبازنشستگان کشوری هستیم.اعتصاب واعتراض وتجمعات دردیگربخشهای ریزودرشت صنعتی وکارگری همچنان مداوم وادامه داراست.فراخوان سرتاسری بازنشستگان تامین اجتماعی وکشوری برای چهارم دیماه درپیش است و… شعارهای امروزکارگران حتی دراین شرایطی که هنوز توازن قوا بسود کارگران نیست اما باگذشت هرروزاین شعارها وخواستهای کارگران شاغل وبازنشسته سیاسی ومتعین ترمی شود.درمقابل حکومتی جنایتکارودرمانده،درآستانه سقوط وفروپاشی نه اراده ای دارد ونه توانی حتی برای پاسخگویی به حداقل ترین مطالبات معیشتی کارگران وزحمتکشان.این شرایط واین توازن قوامیان طبقه کارگروحکومت اسلامی سرمایه داران دورانی بسیارلغزنده،ناپایداروشکننده است.با گذشت هرروزلایه ها وبخشهای هرچه بیشتروگسترده تری ازکارگران صنعتی دربخشهای مختلف هم سرگذشتی وهم سرنوشتی خود رادرمقابل حکومت مزدورسرمایه داران با شعارهای سیاسی واحد وسرنگونی حاکمیت سرمایه داران همدیگررادرمی یابند.عرصه ها وفرصت ها هرروزوهرروزبرحکومت اسلامی سرمایه تنگ وتنگ ترمی شود.زایش بزرگ وافق تعیین تکلیف نهایی درپیش روست.بله،سونامی عظیم اعتصابات و تظاهرات های سیاسی  دها میلیونی برای برچیدن حکومت اسلامی نزدیک است.تمامی مصایب ومشکلات جامعه،سرکوب وزندان واعدام وشکنجه،سانسور،فقروبیکاری،گرانی وتورم،جنایت سازمانیافته حکومتی،تن فروشی وبیماری ومرگ،هزاران خواسته ومطالبات کوچک وبزرگ برزمین مانده کارگران وزحمتکشان و…با وجود ادامه حاکمیت اوباش اسلامی کمترین گشایشی نخواهدشدکه البته هرروزه عرصه ها برزندگی ومعیشت کارگران تنگ وتنگ ترمیشود.همین دوروز پیش دونفرازرفقای کارگران پتروشیمی ایلام به دلیل اخراج ازکاردست به خودکشی زدند.این شرایط واین اوضاع واحوال نه قابل تحمل است ونه قابل ادامه کاری ،هرچند حکومت ارتجاعی وفاشیستی اسلامی تقلاداردبا تکیه برتنها ابزارناکارآمدسرکوب وسانسوروتکیه برمشتی جنایتکارومزدوراجیرشده وهراسیده وپا به فراراوضاع واحوال رادرمهارخود داشته باشد.به هزارآیه!!این شدنی نیست انقلاب اجتماعی کارگران با خواست آزادی وبرابری و سکولاریسم ومدرنیسم ورفاه وخوشبختی وحرمت انسان درراه است.همان راهی که ازسال ۹۶کلیدخورده است اما این به خودی خود همه ماجرانیست.هشدار!

متاسفانه دراین اوضاع واحوال هم حکومت اسلامی وهم کلیه نیروها وآلترناتیوهای اپوزیسیون پروغرب بورژوازی علیه جنبش انقلابی درکاروتلاشند.ازسرکوب  جنبش وابقای حکومت فعلی تا سناریوی رژیم چنج وانقلاب مخملی نبایدفریب خورد،نبایدمغبون شد.درطی یکماه اخیرچه نمایشات مضحک وبالماسکه ،چه انترچرخانی به راه انداخته اند.نمایش اعطای جایزه نوبل به بانو!نرگس محمدی!!جایزه ای که قبل ترها به جنایتکارانی ازقماش کسینجرواوباما و…تحفه شده است.به پاس جنایاتشان درقتل عام ونسل کشی دها میلیون انسان بیگناه وبی پناه ازویتنام وکامبوج گرفته تا عراق وافغانستان ویمن وسوریه و…جایزه ای که اسلاف نرگس محمدی،شیرین عبادی ۲۰سال پیش دریافت نمودتا به سید خندان وجانی آخوند خاتمی تقدیمش نمود.تا روند نوپای عوامفریبی حکومتی اصلاحات درآن سالها راپروبال دهد. تا بگویدبین جنایت وارتجاع  وتوحش اسلام وانسانیت اختلافی نیست.مناسک ومراسمات رقص وآوازودغلکاری تفاله ها وانگل ها ومفتخورهای سلبریتی وگل شیفته ها واجرای نمایشات دروغین اهدای جوایزبه اصلاح طلبان و رانده شدگان و اوردنگی خورده ها ازبارگاه حکومت اسلامی همان هایی که دهه ها دررکاب این حکومت جنایتکاروقاتل برایش شمشیرزده اندالبته باتلفیق  سمپاتی توده ایسم ونئوتوده ایسم ازقماش محفل حمید تقوایی(حزب کمونیست کارگری) ودهان کجی به خانواده های  جان باختگان خیزش جاری،این زمین،زمین بازی ما کارگران وکمونیستها نیست.خواست ها ومطالبات ما کارگران وکمونیستها طبقاتی است.خواست ماانقلاب اجتماعی کارگران وبرچیدن بساط اختلاف طبقاتی،کارمزدوری واستثمارانسان ازانسان است.

رفقای کارگر!

هیچ زمانی به اندازه امروز واین روزها،برای ما کارگران وزحمتکشان بسترمبارزه وتشکل وپیروزی فراهم نبوده است.حکومت پوسیده اسلامی  لرزان وهراسیده ودربن بست درچنگال بحرانها وبن بست های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی وخصوصا اقتصادی درآستانه سقوط است.جنبش زنان،جوانان ،دانشجویان و…همچنان مبارزات قهرمانا نه اشان جاری است اما ابدا کافی نیست.تنها این ما هستیم ما کارگران،به مثابه صاحبان واقعی جامعه،بمثابه تنها نیرویی که می تواند وباید به میدان بیایید برای آزادی ورهایی همگان ازیوغ بردگی وتحقیروجنایت سرمایه داران وحکومت اسلامیشان.قدرت ما در کارخانه ها ومراکز سرمایه است.همانجایی که سودهای افسانه ای می سازیم،همان جایی که زندگی می سازیم.قدرت ما درفولادوذوب آهن وخودروسازیها،درهمه مراکز پتروشیمی ونفت گازو…است.قدرت ما دراتحادویگانگی وتاکید برصف وسیاست مستقل وطبقاتی کارگریست.درهرگوشه وکناری،درهرکجا که هستیم وهستیدمیشود ومقدوراست مجامع عمومی وشوراهایمان را تشکیل دهیم هرچه زودتر.هسته ها وکمیته های  مخفی اعتصاب را ایجاد کنیم.اتحاد ومبارزات فراکارخانه ای و فرامنطقه ای امروز ضرورت است بایدبادیگربخشها ومحافل کارگری،با دیگررفقایمان درمراکزوشهرها وشهرستانها بطوری سرتاسری وسیستماتیک متحد شویم.باید هم نظرشویم .باید هم سیاست شویم.باید به سمت شعارها ومطالبات سیاسی واحدوسرتاسری رفت.باید با اتکا به سیاست سازمانیابی کارگری به سمت کسب قدرت سیاسی رفت.می توان وباید راه افتاد.این شدنی است. اما فرصت ها بسیارکوتاه و گذرا!

زنده بادکارگران مبارزواعتصابگران صنایع فولاد

زنده بادانقلاب کارگری

کامران پایدار

۳/۱۰/۱۴۰۲