سندیکای کارگران هفت تپه

نیروی رهاننده از این دوزخ، طبقه کارگر متحد و متشکل

کارگری

حمایت از اعتصاب کارگران و کارکنان نفت

روز شنبه ۲۶ آذر ماه، خبر اعتراض واعتصاب کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز را شاهد بودیم.

کارگران و کارکنان با خواست اجرای ماده ۱۰ و افزایش دستمزد و دیگر مطالبات، اعتصاب خود را کلید زدند.

خواست ها و مطالبات به حق کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز ،خواست تمام کارگرانی است که روزانه کار می کنند، تولید می کنند ،مورد استثمار واقع می شوند، اما همچنان با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.

پس موفقیت شما در کسب مطالبات ، کسب موفقیت برای تمام کارگران در دیگر بخش های کار تولید و خدمات خواهد بود.
افرایش مزد،خواست سراسری تمام کارگران و مزدبگیران بوده و هست و همزمان تلاش برای رهایی از تبعیض و نابرابری ها ، و در نهایت رهایی و خلاص شدن از استثمار، سرلوحه مبارزات جنبش کارگری می باشد.

اعتصاب کارگران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای کسب مطالبات در اوضاع جاری می تواند بسیار امیدوارتر از هر زمانی باشد.
در شرایطی که صدای حق خواهی و اعتراض فرودستان در جامعه ایران با زندان، گلوله و چوبه دار جواب می گیرد، در شرایطی که خیابان سنگر شریفترین انسانهای حق خواه و مبارز، با خون رنگین می شود و جان فرزندان با طناب دار گرفته می شود، ندای اعتصاب و اعتراض سازندگان و تولید کنندگان ثروت ،نوید بخش خواهد بود.

در شرایط کنونی که شیرازه جامعه و روال عادی زندگی از هم پاشیده شده جامعه نیاز مند ستاد رهبری پیشرو می باشد.
تنها نیروی پیشرو، مترقی که مدافع واقعی آزادی، برابری در تمامی شئونات می باشد، طبقه کارگر متشکل و متحد است.
در شرایط کنونی این طبقه کارگر است که تضمین کننده بیشتر ین و وسیعترین آزادی ها در جامعه است.
تنها طبقه کارگر است که می تواند تضمین کننده برابری و رفع ستم و استثمار در جامعه باشد.
تنها طبقه کارگر است که منافع او به منافع اکثریت احاد جامعه گره خورده است و به همین دلیل طبقه ما طبقه کارگر، مدافع راستین آزادی و برابری و مخالف هر نوع ستم، تبعیض و نابرابری ها می باشد.
طبقه کارگر برای رهایی از ستم و استثمار راهی جز اتحاد، همبستگی و متشکل شدن را ندارد. طبقه کارگر متشکل، طبقه ای که تمام ثروت های مادی و معنوی جامعه را تولید می کند، می تواند نوید بخش رهایی و برابری برای بشریت باشد.

همرزمان کارگر؛ متحدانه، متشکل و سازمان یافته برای رهایی گام برداریم.

زنده باد همبستگی سازمانیافته طبقه کارگر!

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱