اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست درباره : قتل مهسا امینی توسط جنایتکاران اسلامی

زنان

انتقام مهساها را با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خواهیم گرفت .
اوباش اسلامی در تعرض درندانه به زنان سنگ تمام گذاشته اند . اما به شهادت تمام عالم این دست وپازدن و زوزه های عاجزانه جنایتکاران در مقابل خروش انقلاب زنانه در ایران است . و حکایت از ناتوانی رژیم هار اسلامی در مقابل موج‌توفنده جنبش زنان در ایران دارد .
بدون شک تنها راه ، تعرض ‌‌به ونقص قوانین گندیده جمهوری اسلامی است . کاری که زنان شجاع جامع ما به آن مشغولند . مهسا به این جنبش آزادیخواهانه علیه رژیم کثیف اسلامی تعلق دارد .
مردم مبارز شهر سقز ‌ودیگر شهرهای کردستان !
مهسا به جنبش سراسری و‌عدالتخواهانه آزادی زن تعلق
دارد . اما جا دارد بخصوص در شرایط کنونی که جمهوری جنایتکار اسلامی در محاصره دریای تنفر جامعه است به میدان بیایید . بگذاریم ادامه خروش مردم مبارز مریوان در اعتراض به قتل شلیر رسولی ، در تمام شهرهای کردستان به جواب پیوسته ومداوم‌ما درمقابل هرجنایت جمهوری اسلامی بدل شود.
با تظاهرات گسترده در شهرهای کردستان رژیم قاتل زنان را یک
قدم دیگر به نابودی وسرنگونی نزدیک تر کنیم .
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری -حکمتیست ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان مهسای عزیز ، خود را در غم آنها شریک‌ می داند و از تمام احزاب ، تشکل ها و انسان‌های آزادیخواه می خواهد در برپایی تجمعات اعتراضی علیه این جنایت جمهوری اسلامی بکوشند .
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲