روایت اعتراضات بازنشستگان تا افزایش ۳۸ درصدی دریافتی، از زبان اسماعیل گرامی

کارگری

◾️” ۳۸ درصد دستاوردی شیرین “

🔸در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که “شورای عالی کار ” اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران شاغل وبالطبع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر برای سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم یعنی ۵۷/۴ درصد افزایش می یابد.
مدتی بعد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان ۳۸ درصد + ۵۱۵۰۰۰ تومان توسط دولت اعلام شد!!
تو گویی که بازنشستگان سایر سطوح دراین جامعه زندگی نمی کنند ویا گرانی وتورم در زندگی آنان تاثیر چندانی ندارد!!
کمتر از یک ماه بعد وسکوت بازنشستگان دربرابر افزایش ۳۸ درصد ! دولت چنین پنداشت که وقتی ۵۷ درصد را به ۳۸ درصدکاهش داد پس ۳۸ درصد را هم می تواند کاهش دهد ، که نتیجه آن اعلام افزایش حقوق ۱۰ درصد برای سایر سطوح بود!
با چنین درصد ظالمانه ای اعتراضات بازنشستگان بالا گرفت وبا تجربه ای که در چند سال گذشته کسب کرده بودند( که همانا آمدن به کف خیابان بود) اعتراضات خود را نسبت به این رقم (۱۰ درصد) نشان دادند.
اعتراضات به صورت هفتگی وحتی هر روز در شهرهای مختلف کشور پیگیرانه ادامه داشت.
نیروهای امنیتی به اشکال مختلف مانند ضرب وشتم بازنشستگان و یا اخطار واحضار آنان از طریق تماس تلفنی وحتی در بعضی شهرها مانند تهران نوعی حکومت نظامی برقرار کردند تا مانع گسترش اعتراضات شوند.
گویا نیروهای امنیتی ومسئولان نمیخواستند بفهمند که تهدید ، بازداشت و زندان در عزم بازنشستگان برای گرفتن حق وحقوق خود دیگر تاثیری ندارد.
با تداوم اعتراضات در کف خیابان ، سرانجام دولت (حکومت) را به عقب نشینی واداشت وافزایش ۳۸ درصد را پذیرفت.
اما مانند همیشه عده ای از حلقه به گوشان حکومت که همواره تنها راه احقاق حق را نامه نگاری ودیدار با مسئولان مختلف می دانستند وحضور بازنشستگان در کف خیابان را بی ثمر (هنوز هم می دانند) وهمواره مانع از تجمعات می شدند، حالا که این راه حل جواب داده و بازنشستگان موفق به گرفتن افزایش ۳۸ درصد شده اند، این جماعت بر سر سفره پیروزی نشسته وبه دنبال سهم خواهی هستند.
آنها می گویند” هم شما، هم ما، هم این وآن وبالاخره همه دراین دستاورد سهیم هستیم”!!!
زهی خیال باطل،چرا که درسالهای گذشته شاهد بودیم که نامه نگاری های این افراد هیج تاثیری بر روی درصد اعلام شده توسط دولت نداشت ودرنهایت همان درصدی که دولت(حکومت) اعلام کرده بود، اجرا می شد وتنها حاصلی که داشت این بود که افراد مذکور خود را نماینده بازنشستگان معرفی می کردند.
اما امسال با اقدام بازنشستگان وحضور درکف خیابان رقم مورد نظر یعنی ۳۸ درصد را به دولت ( حکومت) تحمیل کردند.
بازنشستگان دیگر به خوبی می دانند که برای افزایش حقوق قانونی خود، دیگر نیازی به نامه نگاری نیست، چرا که طبق اصل ۴۱ قانون کار وتفسیر درست دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی، حقوق هرساله باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. ودر غیر این صورت برای کسب حقوق قانونی تنها راه این است که به کف خیابان بیایند.
ما بازنشستگان فقط با اتحاد خود وافشا کردن رهنمودهای فریبکاران می توانیم به خواسته های خود برسیم.

🔹هرچه شیرین تر باد این افزایش ۳۸ درصد برتمامی بازنشستگان ، ازکار افتادگان ومستمری بگیران 🔹

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته
زندان اوین
شهریور ۱۴۰۱