نامه سرگشاده به مردم ایران! انسانیت روی حمایت شما حساب باز کرده است!هما ارجمند

زنان

با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان ، مردم ناامیدانه از ترس جان خود و فرزندانشان به مرزهای ایران ، ازبکستان ، پاکستان و تاجیکستان فرار کرده اند .
اما بر سر مرزها با تهدید ، خشوننت، گرسنگی ، بدون امکانات بهداشتی روبرو هستند. نیروهای امنیتی به جان مردم درمانده بی پناه افغانی افتاده اند و آنان را با خشونت و زور اسلحه به عقب می رانند.
این کشورها مرزهای خود را با نیروهای مسلح از همه طرف بسته اند. وضعیت در مرزهای ایران بسیار وخیم تر است. زمان حساس است باید به یاری فراریان از وحوش طالبان شتافت. کودکان در چنین شرایطی به فنا خواهند رفت. نمی شود به رژیم جمهوری اسلامی ایران امید بست بی رحمی و قصاوت این رژیم بر همه روشن است.
امید ما به شما مردم در ایران است. انسانیت روی حمایت شما حساب می کند. امروز بیش از هر زمان مهاجرین افغان به حمایت فوری شما نیازمند است. آنها نیاز مبرم به کمک های اولیه دارند.
چه باید کرد؟
این وظیفه مردم ایران است که در برابر نقض حقوق مهاجرین افغانی اعتراض کند.
مرزنشینان باید با کمک به فراریان امکان راه یابی آنان به داخل کشور را فراهم کنند. شما می توانید پناهگاه های امان برای آنان فراهم کنید. با گشاده رویی و مهمان نوازی میتوانید امید به انساندوستی و امید به درجه ای از خلاصی را در آنان تقویت کنید. این فراریان به غذا ، آب تمیز ، بهداشت و سایر ملزومات اولیه نیازمندند نه زورگویی نظامیان و یا ضد افغانی گری نژادپرستان حکومتی و غیر حکومتی!
شما می توانید به ایجاد کمپین هایی محلی و سراسری در حمایت از پناهندگان و مهاجران افغانی این امر را متحقق کنید. با سازماندهی مراکزی برای دفاع از حقوق مساوی مهاجران و پناهندگان افغانی با همه ساکنان ایران بوجود آورید. یکی از مبرمترین خواسته ها دفاع از حق کودکان پناهنده و مهاجران افغانی است. حق تحصیل کودکان افغانی را باید در دستور کار خود قرار دهید.
کارنامه جمهوری اسلامی در تبعض علیه مرد افغانستان کاملا سیاه است و این بار ابعاد زورگویی و تبعیض این رژیم علیه مردم ستمدیده افغانی چندین برابر خواهد بود زیرا که خود مدافع طالبان و یکی از نیروهای حامی بروی کار آمدن مجدد این جریان سیاه اسلامی اند. در این میان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) با رد صلاحیت پناهندگی این مردم فراری از چنگال وحوش طالبان دست حکومتهای از نوع جمهوری اسلامی در منطقه را کاملا بازگٌٌذاشته است.
باید به یاری زنان و خانوادهای فراری از طالبان شتافت. باید در مقابل زوگویی عوامل رژیم ایستاد. نباید گذاشت نژادپرستان حکومتی, دسته ها و افراد ضد افغان میدان داری کنند و زندگی را هر چه بیشتر بر این انسانهای رنجکشیده و از خانه و کاشانه به دور تیره تر کنند. همبستگی ما ، اقدام جمعی ما ، نه تنها جان افراد را نجات می دهد ، بلکه ما را در برابر وحشیگری اسلامی متحدتر خواهد ساخت.
۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱
هما ارجمند ,هماهنگ کننده کمپین مرزها بروی زنان فراری از افغانستان آزاد !