یادداشتی براتوپیای مهرداد درویش پور! کامران پایدار

مقالات

،،درعصرجهانی شدن نئولیبرال که به تقویت یکه تازی بازاروقصابی دولت های رفاه وگسترش شکاف های طبقاتی ودیگرتضادها انجامیده است دفاع ازدستاوردهای دولت رفاه به جای عبارت پردازی های رمانتیک وغیرواقع بینانه درحوزه محوطبقات والغای کارمزدی وظیفه مهمی است،، نقل قول فوق ازآقای مهرداد درویش پور درمراسم شب نشینی باآیت اله بی بی سی درشوی پرگار است.
تا جایی که ایشان را میشناسم ازجمله سمپاتهای چپ ملی مذهبی شرق زده سالهای ۵۷ درایران بوده وهم اکنون درمراکز آموزش عالی سوئد درزمینه های جامعه شناسی تدریس میکند.ایشان اخیرا درنشستی که با بی بی سی فارسی داشته، به دفاع تمام قدازدولتهای رفاه ورفرمیسم پرداخته است ویگانه راه موجود برای رهایی بشریت ازجهنم کنونی سرمایه داری را حفظ و احیای دولتهای رفاه میداند. البته ایشان باعذر بدترازگناه نظریات فردریک جیمسون آمریکایی را که ازهم کیشان طبقاتی خودش است راهم به گواه می گیردومدعی است که قبلاروشنفکران هشیارترازخودش راه را نشان داده اند!!بنظرم ادعای مجعول درویش پورازدوجهت میتواند مورد توجه باشد.یکم فلسفه ایجادوپیدایش دولتهای رفاه دراروپا وروند ظهوروفروپاشی اکنونی آنها چه وچگونه بودهاست.دوم چرامبارزه قهرآمیز طبقاتی ومحوطبقات والغای کارمزدی و استثمارظالمانه انسان ازانسان ازمنظردرویش پورمیشودعبارت پردازیهای غیرواقعی و رمانتیک؟؟
دولتهای رفاه هیچگاه وحی منزلی نبوده اند که ازجانب فرشتگان وقدیسان آسمانی به زمین و انسان فلاکت زده نازل شده باشند تاازشروکثافت سرمایه داری رها گردند.وکشف بزرگ و محیرالعقول جیمسون وسندرزو سیریزا ودیگرنابغگان ونظریه پردازان رنگارنگ چپ سوسیال دمکراسی بورژوازی نیست.اساسا دولتهای رفاه دراروپا واسکاندیناوی رعدی درآسمان بی ابر نبوده است.اگردراروپا برای چندین دهه طبقه کارگروزحمتکشان توانستند ازبرخی حقوق اولیه و ابتدایی انسانی برخوردارشوند تنها مربوط است به دهه ها مبارزه و جدال سخت مبارزه طبقاتی کارگران جوامع اروپایی با سرمایه داران حاکم.درهرکجا وهرگاه که طبقه کارگر متحد و متشکل توانسته است دربرابریورش سرمایه داران و حکومتهایشان بایستد وسد ببندد حتما دستاوردها و پیشرویهای شایان توجه ای داشته است.این پیشروی، نتیجه قدرت و جسارت مبارزات توده های کارگروزحمتکش ازپایین بوده است تا برای چندین دهه سرمایه داران اروپایی را به عقب نشینی وادارنماید.این سمبه پرزورمبارزات کارگری بوده است که سرمایه داران به ناچارمجبورشده انددرعرصه هایی چون مسکن،بیکاری،بازنشستگی ،بیمه وبهداشت ودرمان و… به حداقلی ازخواستهای ابتدایی وبرحق خانواده های کارگری تمکین نمایند.حداقهایی که تنها بخش بسیار ناچیزی ازثروتهای عظیمی است که هرروزه طبقه کارگر می آفرینداما متاسفانه درغالب استثمار نیروی کارارزان وچپاول ارزش اضافی نسبی ومطلق درقالب سود به جیب سرمایه داران سرازیروانباشت میشود.اینها بخشی ازدستاوردهای خونین مبارزات کارگری ازکمون تا شیکاگوو تا اکتبر کبیر است که این روزها دراول مه سرخ ما کارگران گرامیش میداریم.با صراحت بگویم دولتهای رفاه نه محصول حاتم بخشی سرمایه داران ودولتهای نوکراست.نه ابداع روشنفکران چپ بورژوازی امثال جیمسون ودیگران که درویش پورارادت خاصی به محضرشان داردونه معجزه قرن ووحی منزل آسمانی ونه چوب موسی و دیگران .دولتهای رفاه نتیجه ودستاورد مبارزات کارگری ودرنتیجه عقب نشینی اجباری نظام سرمایه داری است درمقابل قدرت اتحاد و پیکارکارگری.این شرایط نتیجه توازن قوا درمیدان واقعی مبارزه وجدال طبقاتی کارگران وسرمایه داران است.که متاسفانه ازبحران ۲۰۰۸ سرمایه داری جهانی به این سو بسیاری ازاین دستاوردها توسط بورژوازی هاروبرای سرشکن نمودن بار بحران وجبران سیر نزولی نرخ سود توسط همین دولتهای رفاه سرمایه داران به ضرب زورو باطوم وپلیس وسرکوب وزندان و وضع انواع قوانین مالیاتی و ضد کارگری و… ازخانواده های کارگری بازپس گرفته شده است.ما امروزدرکل اروپا شاهد تهاجم افسارگسیخته سرمایه داران به زندگی ومعیشت خانواده های کارگری هستیم. آن روشنفکری که هنوزازنقد آگاهانه مناسبات ظالمانه سرمایه داری چیزی نمی داند و یاخودش را به نادانی میزند چه صلاحیتی دراظهارنظردارد.مگر میشود درمورد مناسبات عظیم اجتماعی بدون دیدن دیالکتیک وقانونمندهای حاکم برآن بطوردلبخواهی،جزمی ومکانیکی وانتزاعی ومتافیزیکی اظهارفضل کرد؟ واحکام باطله بسوی ناکجا آباد صادر نمود این میشود غایت بی مسئولیتی و تحلیلهای من درآوردی الکن وپادرآسمان.دوما مهرداد درویش پوربا استناد به کدامین برهان وادله واقعی ومستند نتیجه گیری میکند که محوطبقات والغای کارمزدی ونابودی نظام سرمایه داری و…میشودغیرواقعی ورمانتیک.واقعا که آفرین براین هوش و ذکاوت!اینکه روزانه میلیاردها انسان کارگروزحمتکش درمزارع،درکارگاههای نمور و تاریک ،درکارخانه ها،درهمه بخشهای خدماتی زندگی کارمی کنند ومی آفریننداما برای هزینه های مسکن وبهداشت و درمان وزنده ماندن وهزارویک کوفت وزهر ماردیگرعاجزودرمانده مانده اند گناه کیست؟از کجا ناشی میشود؟این همه تولید ثروت وسودهای افسانه ای که تنها خالقش نیروی کار طبقه کارگراست به کجا میرودو…آیا مگرغیرازاین است که همه این ثروتها ی آفریده شده توسط کارگران مستقیما به جیب کارتلها،تراست ها ،کنسرنهاو سرمایه داران انگل وبیکاره و حکومتهای مزدورشان سرازیر می شودوآخر شب هم این خانواده های کارگری درگیر فقرو بیماری و نداری وهزار فلاکت هستند که حتی نانی برسفره ندارند!؟ امریکا بیش از ۴۰ میلیون کارتون خواب دارد که شب را درخیابانها،اتوبانها وزیرپلها بیتوته می کنند.این همه فقر وفلاکت ونکبت،این همه جنگ و کشتارانسانهای محروم و بی دفاع،این همه آوارگی ومرگ وغرق شدن دردریاهاو…این نتیجه وکارنامه چه نظامی است؟ ریشه ها درکجاست ؟آیا روشنفکر سرگردان مادردنیای حقیراندیشه اش درباره مقولاتی علمی چون مفهوم طبقه،کار،سود،ارزش اضافه،انباشت،سرمایه،کالا،ماهیت بحران که ذاتی بورژوازیست،صدورسرمایه،تقسیم جهان بین دولتهای معظم سرمایه داری وجنگها وهمه پیامدهای جنایتباروهولناکش که جهنم وزندان کنونی را به زندگی میلیاردها کارگروانسان شرافتمند وزحمتکش تحمیل نموده است با خود اندیشیده است؟شحصا برای بضاعت اندک فکری مهرداد درویش پورها متاسفم.جیمسون و سندرزودیگران وخیل لاف وگزافه گوهای بیکاره وسردرآخورسرمایه داری با ژستهای نامیمون روشنفکری دروغینشان دیگرازکجا درآمده اند.ازکجا نان می خورندوکارمفید زندگی اجتماعیشان چیست؟ بله، همه اینها خیل عظیم روشنفکران وجیره خواران همین نظم سرمایه داریند.نظام عظیم وعریض وطویل بروکراتیسم بورژوازی.خیل عظیمی ازآخوندها وکشیشهاوپاپ دایناسورهای پدوفیل،کلیساها ومساجد،روشنفکران واساتید هیچکاره ومواجب بگیروهمه مجیزگویان ریزودرشت را در جوار دستگاه پلیس وزندان وسرکوب وتحمیق رابا صرف هزینه های میلیاردی ازقبل ثروتهای عظیم به غارت رفته ما کارگران برعلیه خود ما به کار گرفته است.روشنفکران وابسته به همین سیستم و مناسبات ضد انسانی اش رسالتی ندارند جز پمپاژ هرروزه افکار مسموم وضد جامعه در راستای منفعت وبقای سیستم بورژوازی.چرا به جای این مهملات غیرعلمی وادعاهای مجعول ودروغین،غیرماتریالیستی وتا مغزاستخوان متافیزیکی وایده الیستی که آویزان شده اید.چرامغرضانه وهدفمند با معرفی استالینیسم و سرمایه داری متمرکز دولتی شوروی سابق وچپ اردوگاهی ملی مذهبی شرق زده میخواهید از کمونیسم ومارکسیسم وآزادیخواهی و برابری طلبی و مبارزه برحق واجتناب ناپذیر طبقاتی کارگران برای یک دنیای بهترلولو بسازید؟چگونه است که مشتی حاکمان بیکاره ومجنون و جنایتکاروسرمایه داران سودجوتوانسته اند زندگی بیش ازهفت میلیاردانسان و صاحبان واقعی جامعه را گروگان گرفته وبه ورطه نیستی و نابودی ببرند تا به سود وسود وانباشت سرمایه بیشتربرسند؟چگونه است اگرمیلیاردها انسان،اگر طبقه عظیم زندگی سازکارگران و کمونیستهای رزمنده و مسئول وازخود گذشته بخواهند این دنیای وارونه رابرقاعده انسانی بنشانند میشود افکاررمانتیک وغیرواقع بینانه؟چه منفعتهای حقیروپستی درمیان است که اینچنین درتریبون وخدمت سرمایه داران خفت باردریوزگی می کنید؟ آیا اعتصاب بیش از ۲۰۰ میلیونی کارگران درهمین چند روز اخیردرهندوستان را ندیده اید؟آیا ازاعتصابات شکوهمند پیدا وپنهانی که درکاراست همین چند روز اخیر کارگران دریونان،پرو،اسپانیا وایران و…بیخبرید؟ شما راچه میشود؟ بحران گرمایش زمین که میرود تا درآینده ای نچندان دورزیست وزندگی درهمین زمین را محال سازد،بحران بیماری کرونا،بحران جنگها ی نیابتی سرمایه داران وکشتارومرگ وآوارگی میلیونها انسان بیگناه وبی دفاع وآخریش همین جنگ اوکرایین جدال وجنگ سرمایه داران برای تصاحب بازار،برای نیروی کارارزان،برای تصاحب منابع ومواد خام زیرزمینی و… فجایعی که این روزها میتواند جهان را به ورطه خطرناک جنگ هسته ای نیزبکشاند.این کارنامه سیاه سرمایه داریست.آخرمگرمیشود با تکیه برپست مدرنیسم و فمنیسم ارتجاعی و سوسیال دمکراسی پوچ و دروغین بورژوازی ازاین همه فجایع کنونی حاکم بر دنیا که منشاش سرمایه داریست رهایی یافت.این خواب وخیالی بیش نیست.روشنفکر اخته وهیچکاره ما یا درگوش گاو خفته است یا ریگی به کفش دارد!اینشالاه گربه باشد.سرگذشت انسان معاصردوران ما دریک دوراهی خطرناک قرارگرفته است یا سرمایه داری وتوحش وجنون سود وجنگ وکشتاروآوارگی ومرگ ونابودی زندگی انسانها وبربریت،یا سوسیالیسم.مبارزه طبقاتی،نابودی سرمایه داری،انقلاب کارگری سوسیالیسم فوری وصلح و رفاه وخوشبختی و امنیت انسان نه اتوپیاست،نه توهم، نه رومانتیک،نه شعار وخیال مشتی مشنگ، چراکاپیتال،گروندریسه،ما نیفست و ایدئولوژی آلمانی چرا مباحث یک دنیای بهتر،حزب وقدرت سیاسی و…را نمی بینید.شما را چه میشود؟درآرامش چوخ بختیار خود لمیده اید ونعل ورونه میزنید.انگلس گفت :خدای تکامل ارابه پیروزی خود را از روی اجساد مردگانی که دربرابرش می ایستند به پیش خواهد راند.
کامران پایدار
۲۱/۱/۱۴۰۱

.