سرکوب و سوءقصد به جان کارگران مجتمع مس سونگون در ورزقان را محکوم می کنیم! -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کارگری


شش روز است که بیش از دوهزار تن از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان برای مطالبات قانونی خود در حال اعتصاب و اعتراض هستند. مدیریت از همان ابتدا سعی در پایان دادن به اعتصاب کارگران نمود اما وقتی با پیگیری و پافشاری کارگران بر عقد قراردادها، همسان سازی دستمزد و مزایا و طبقه بندی مشاغل روبرو شد با کمک نیروهای حراستی و انتظامی سعی در سرکوب کارگران نمود.

روز گذشته یک جرثقیل حامل تیرآهن، بدون اخطار با سرعت از میان‌ کارگران در حین بازگشت آنان از راهپیمایی از سمت دهانه سنگ‌شکن‌های معدن عبور کرد که با هوشیاری کارگران اعتصابی و واکنش به موقع آنان این سوقصد ناکام ماند، امروز هم نیروی انتظامی با محاصره نیروهای باقی مانده در خوابگاههای مجتمع، مانع پیوستن کارگرانی به آنان شد که شب گذشته به خانه های خود رفته بودند.

بعد از مقاومت وایستادگی کارگران معدن سونگون که جانانه ومتحدانه درمقابل سرکوب همه جانبه نیروی های ضدشورش و عوامل کارفرما ایستادگی کردند ، درجلسه ای که با حضور استاندار و فرمانده نیروی انتظامی و نماینده ورزقان درمجلس و نماینده کارگران حضور داشتند ، کارفرما تن به وعده وعید یکماه برای تحقق مطالبات کارگران داد و کارگران اعتصابی تا رسیدن به خواسته هایشان ، امروز ۱۴آذر ماه به اعتصاب شش روزه شان پایان دادند .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برخورد سرکوب گرانه و سوقصد به جان کارگران مجتمع مس سونگون را سرکوب و سوقصد به همه تشکل های مستقل کارگری و تعرض گستاخانه به حقوق بدیهی جامعه کارگری می داند و آن را بشدت محکوم می کند. ما ضمن اعلام حمایت از کارگران اعتصابی، به سهم خود عموم حامیان طبقه کارگر را در همه جا فرامی خوانیم که به دفاع از حق کارگران اعتصابی برخیزند.