شرکت در مراسم تاج گذاری ابراهیم رئیسی جلاد،مشروعیت دادن به تروریسم اسلامی حاکم بر ایران است!

مولتی مدیا

The Islamic regime is a terrorist regime Shame ON YOU Enrique mora!! You are complicit with killers of the iranian people
جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است!
شرکت در مراسم تاج گذاری ابراهیم رئیسی جلاد،
مشروعیت دادن به تروریسم اسلامی حاکم بر ایران است!