اعتصاب نفتگران،گامی بزرگ بسوی پیروزی! – کامران پایدار

کارگری

از بیست و نهم خرداد تا امروز۱۷روز از اعتصابات سرتاسری وپرشورکارگران پیمانکاری بخشهای مختلف نفت وگازوحفاری وپتروشیمی صنعت نفت میگذرد. اعتصاب قدرتمند کارگران چون گردبادی تااعماق جامعه ملتهب ودراعتراض وعصیان رادرنوردیده است. زمین درزیرسم سرمایه داران وحکومت کارگزارشان، جنایتکاران ومفت خوران فاسد بدجوری داغ شده است. اعتصاب کارگران دربیش ازده استان، دربیش از ۸۰ شرکت پیمانکاری وبنا به اخباربیش از۶۰هزار از کارگران در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی دراعتصاب به سرمی برند. اعتصاب کارگران زحمتکش صنایع نفت درطی این ۱۷ روزازداخل کشورتااروپاوکاناداوعراق و…موردحمایت جهانی وداخلی بسیاری ازتشکل‌ها وسندیکاهاو سازمانهای کارگری جهانی قرارگرفته است. درداخل کشورعلاوه بربسیاری ازتشکلهای کارگری بسیاری ازوکلاواقشاروبخشهای مختلف جامعه خصوصا خانواده‌های قربانیان وکشته شده‌های اعتراضات سالهای دیماه ۹۶وآبان ۹۸ بااعتصاب برحق کارگری اعلام همبستگی نموده ومبارزه واعتصاب کارگران نفت رابدرستی راهی درادامه مبارزات مردمی درسالهای۹۶و۹۸ دانسته وبا مبارزات کارگران اعتصابی اعلام همبستگی وهمراهی نموده اند. تاامروزفراخوان ورهبری وهدایت اعتصاب بعهده شورای سازماندهی اعتراضان کارگران پیمانکاری صنعت نفت بوده است. این شوراتاکنون با صدورچهاربیانه به حق درراس وسازمانده جنبش اعتصابی کارگران است. شورای سازماندهی مبارزات کارگران پیمانکاری نفت ودرعین حال اعتصاب قدرتمند اهداف روشن و بسیارمهم وبدیهی رادرپیش روی خود قرارداده که عمدتا خواست همه دیگربخشهای کارگری ایران است. این اعتصاب بانیروی شگرف ودگرگون سازخودهمچنان درپی تحقق خواسته‌های برحق وانسانی کارگران به پیش میتازد. بنابراعلام شورای ساماندهای مبارزات کارگران حقوق هیچ کارگری نباید کمتراز۱۲میلیون تومان باشد. دستمزدهای کارگران بایدبه موقع وسروقت پرداخت شود. حق تشکل وتجمع واعتصاب ازجمله حقوق ابتدایی کارگران است که بایدازجانب سرمایه داران وحکومتشان به رسمیت شناخته شود. بساط سرکوب وجاسوسی وتفتیش مزدوران اطلاعاتی حراستی حکومت وفضای پادگانی مراکز کاروزیست کارگران باید برچیده شود. قراردادهای ضد کارگری سفید امضا، چندماهه وموقت که یوغ بردگی واستثماربیشترکارگران است بایستی برچیده شود. امنیت شغلی حق مسلم وابتدایی کارگران است. سونامی قدرت اعتصاب برزمین وزمان ودرهمه جا بسرعت برق وبادنفوذ کرده است. درهمان روزهای اول اعتصاب سران حکومت اسلامی به تکاپووتقلا افتادند. پاسدارزنگنه کارچاق کن ومتولی دلارهای نفتی وخون‌آلود حکومت دریک عقب نشینی حساب شده مزورانه گفت:
ما تاهمین پایان تیرماه مشکل دستمزدهای کارگران رسمی را حل می‌کنیم وتا پایان ماه تیرتغییردرفیش حقوقی کارگران قابل روئیت خواهدبود اما ما تعهدی دربرابرکارگران پیمانکاری نداریم؟! کارگران پیمانکاری بایدمشکلات خود رااز طریق قانون کاروازطریق شرکتهای پیمانکاریشان حل وفصل نمایند؟ تلاش زنگنه درجهت اولا ایجادشکاف واختلاف بین کارگران رسمی وپیمانکاری است، دوما می‌کوشد ازجوابگویی به کارگران پیمانکاری شانه خالی نموده وکارگران پیمانکاری را به نخودسیاه حواله دهد. همزمان نمایندگان مجلس رژیم اسلامی سردرآخوراصطبل ولایت نیزبا دستپاچگی اعلام برگزاری جلسه فوری وویژه برای (دسیسه چینی و توطئه علیه کارگران) بررسی وحل مشکلات کارگران رااعلام نموده وباعوام فریبی وژستهای توخالی گفتند مشکل کارگران راحل می‌کنیم؟ روباه بنفش آخوند روحانی هم درجایی بافراکنی ودروغگویی گفت: اعتصابات کارگران نفت تاثیری برتولیدوصادرات نفت وگازوپتروشیمی‌ها ندارد؟ عجب! پس لابد این کارگران تابه حال درمراکزگازونفت وپتروشیمی‌ها مفت خورده ومفت خوابیده اند؟! شاید رنج کاروخون وعرق جبین آخوندکهای هیچکاره وانگل است که درصنایع نفت دردمای۶۰ درجه استراج میکند، تولید می‌کند، پالایش میکند وثروتهای افسانه‌ای می‌آفریند؟ البته همه این ادعاها ناشی ازضعف واستیصال حکومت دربحران ودرمانده است. قطعااین تمام ماجرا نیست. تلاش‌ها وتقلاهای امنیتی وسرکوبگرانه حکومت برای شکست اعتصاب کارگران هم یقینا تا امروزدرکاروتلاش بوده که خوشبختانه تا این لحظه بی‌نتیجه بوده است. اخراج۷۰۰نفرازکارگران شرکت نفت تهران، تهدید به اخراج کارگران، عدم پاسخگویی به خواستهای برحق هزاران کارگر زحمتکش پیمانی، تلاش برای شناسایی ومرعوب نمودن رهبران وفعالین کارگری، سیاست پروکاسیون تهدید وتطمیع درمسیرایجاد شکاف واختلاف بین کارگران اعتصابی وبخشهای مختلف، دروغگویی ووعده‌های پوچ وبی اساس همیشگی، تلاش برای فرسایشی نمودن اعتصاب که شایدبالاخره کارگران اعتصابی خسته شده ازخرشیطان پیاده شده واعتصاب شکسته شود، فشارهای وحشیانه وغیر انسانی به کارگران برای تخلیه کمپ ها، ریختن آب تانکرها وقطعی برق ومحرومیت ازغدا وآب…ازدیگرروشهای همیشگی میرغضب‌های حکومت اسلامی علیه کارگران رزمنده وبه جان آمده است.
آخرین تقلاوترفند حکومت نیزظاهرا ملاقات پاسدارجلیلی دست راست خامنه‌ای وبرخی ازنزدیکان آخوند رییسی قاتل با به اصطلاح برخی از نمایندگان کمپین۱۴۰۰ بوده ودرطی این سناریوی ساختگی برای اتلاف وقت وایجاد خستگی وفرسوده نمودن کارگران وشکست اعتصاب کارگران اعتصابی را وعده داده‌اند تا پس از اینکه رییسی قاتل برتخت جنایت وخون نشست تازه حضرات شورای اسلامی تشکیل دهند؟! تا کارگران عاصی وبه جان آمده به خواسته‌هایشان برسند! البته درزیرسایه عبای رهبر حقیرودستیارقاتلش. البته این ترفند آخری به سنگ خورده وچیزی جزاستیصال ودرماندگی ونهایت حماقت وکودنی سران حکومت اسلامی نیست. حضرات جواب دندان‌شکنی ازجانب شورای سازماندهی اعتراضات واعتصابات نفتگران دریافت کردند.
شورای سازماندهی مبارزات نفتگران دراطلاعیه شماره۴خود با صراحت گفته است خواست ما تشکیل شورای اسلامی نیست ودرعین حال براعتصاب ومبارزه تا تحقق خواسته‌های کارگران خصوصا دستمزدهای ۱۲میلیونی تاکید گذارده است.
علیرغم تمام دسیسه‌ها وتوطئه‌ها وتشبثات جنایتکارانه و سودجویانه ۴۳ساله حکومت اسلامی درصنایع کلیدی نفت وگازو پتروشیمی با شقه شقه کردن کارگران وتقسیم‌بندی کارگران به روزمزد، کنتراتی، پیمانکاری و رسمی و… و اعمال فضای سرکوب وسانسورو خفقان پادگانی، حکومت کوشیده است تا این مراکز جزیره امن بدور ازهرگونه اغتشاش، اعتراض و اعتصاب و مبارزه کارگری باقی بماند، تا تولیدثروت ودلارهای نفتی برای حضرات وسرمایه داران درمخاطره قرار نگرفته وگره کورنشود.
اماحقایق امروزگواه چیزدیگریست. اعتصاب۱۷ روزه اخیرکارگران دردوره ۴۳ساله حکومت اوباش اسلامی کاملا بیسابقه وبی مانند است. اعتصابی بااین گستردگی وعظمت واقعا تمام نگاه‌ها رابه سوی خود برگردانده است. گستردگی وعظمت این اعتصاب کارگری ازسران ریزودرشت تا انواع نیروهای اپوزیسیون بورژوازی پروغرب را به جلزو ولزوحرکت درآورده است. چندروزپیش هم شاهزاده پهلوی ناله و سگ زوزه‌هایی کرده بود تا مباداازغافله جا بماند. تمام تریبونهای همیشه بیشرف وقلم به مزد بورژوازی ازایران انترنشنال تابی بی‌سی و… دیگران هم به خط شده‌اند که بخش کوچکی ازواقعیت اعتصاب نفتگران رااعتراف نموده تاهمه واقعیت راماستمالی ولاپوشانی نمایند. تلاش نیروهای کمپ بورژوازی عمدتا محدودنمودن خواست کارگران به۲۰روزکارو۱۰روزمرخصی وریختن آب دررادیکالیسم کارگری وحذف دیگرخواسته‌های کارگران اعتصابی است. تلاش این کمپ موج سواری واستفاده ابزاری درجهت اهداف بخشهای دیگری ازبورژوازیست. آب درهاون میکوبند. اما درصف وکمپ کارگران وزحمتکشان وآحاد ده‌ها میلیونی انسانهای محروم وزجرکشیده حال وهوای اعتصاب کارگری ونفتگران چیزدیگریست. بیراه نگفته‌اند که درپس هراعتصاب کارگری اشتهای یک انقلاب کارگری نهفته است! این روزها حکومت جوروجنایت وحوش اسلامی سرمایه داران چندان حال وروزخوشی ندارد. زارونزاردرمانده وزمینگروعاجزدربحران مانده است. بحران مشروعیت واجتماعی، بحران سیاسی و فرهنگی و مذهبی وسیاسی، انزوای داخلی و خارجی و…مهمتر ازهمه مدل اقتصادی فروپاشیده وگسیخته نامتعارف، سیستم حاکمیت اسلام سیاسی دردنیای گلوبال ویکپارچه امروزسرمایه داریست.
انزوا ودرخودرفتگی و بحران چاره ناپذیر اقتصادی که ناشی ازماهیت اسلام سیاسی وناکارآمدی اسلامیستی وفساد سیستمانیک ماشین جنایت و سرکوب حکومتی، طرد ازبازار جهانی سود وسرمایه است. این روزها دیگر کفگیر سرکوب عریان وکارگرارزان وخاموش به ته دیگ خورده است. آخرین نفسهای حکومت نامتعارف اسلامی به شماره افتاده است. ۴۳سال است که باندهای مافیایی و فاشیست گانگستراسلامی زندگی وحیات وممات یک جامعه ۸۵ میلیونی رابه گروگان گرفته اند. فقروبیکاری، گرانی وتورم، سرکوب وسانسور، اعدام وزندان وشکنجه و شلاق وخرافات، حاشیه نشینی، کارتن خوابی وگورخوابی، تن فروشی وبیماری، بیحقوقی زن، کودکان کارفساد ودزدی سیستماتیک باندهای حکومتی وهزارو یک بلای دیگر کم بود که بیماری کرونا ومرگ ومیرومصایب بیشمارش بعلت بی‌کفایتی وفساد حکومتی ونبودن واکسن ودرمان ودارووخدمات وامکانات پزشکی زندگی کارگران وزحمتکشان رادرکام فقر وبیماری ومرگ ونابودی فروبرده است. این روزهاحکومت درکناربسیج وسپاه واطلاعات وچماق بدستان و…ازبیماری کرونا نیزبرای مرعوب نمودن مبارزات جاری کارگران وزحمتکشان بهره جویی می‌کند. این حکومت بطورجنایتکارانه وآگاهانه عامدا مانع واکسیناسیون ودرمان بیماری کروناست. درایران فلاکت زده مردم حتی برای خوراک ونان ونیازهای حیاتی روزانه درمانده شده اند. برای مردم تهیه گوشت، مرغ، روغن، سویا، رب گوجه، شکر، تن ماهی و…کابوس شده است. درسرتاسرایران بعلت فرسودگی وناکارآمدی سیستمهای مولد برق ازیک طرف وازطرف دیگر استخراج رمز ارزبیت کویین توسط سران حکومت با همدستی شرکتهای چینی و همچنین صدور برق به عراق وکشورهای مجاورخاموشی وقطعی‌های مکرربرق بخشی اززندگی زجرآورهمگانی شده است. بحران آب ونابودی محیط زیست همه جارافراگرفته است. آب نیست وبسیاری ازمرم وکارگران وزحمتکشان درهمه جا با کمبود وقطعی‌های مکررآب درگیرند. همین امروزرییس وزارت نیروگفته است حالا تا کوپنی شدن آب مقداری فاصله داریم!؟ وقاحت وبیشرمی تا کجا؟ قفسه فروشگاه‌ها ومغازه‌ها خالی است اگراجناسی هم باشد چندین برابرقیمتهای واقعی. بیمارستانها مملو ازبیماران سرگردان کرونایی است که نه پولی دارندونه دارویی موجودبرای درمان. پاندومی کرونا بیداد می‌کنند. یک جامعه فقرزده، محروم، سرکوب شده، بیحقوق شده درهمه عرصه‌های ابتدایی زندگی ودرعین حال درگیر بیماری کشنده و مرگبارکرونا! این تنها بخش کوچکی ازحاکمیت فساد وجنایت اسلامی سرمایه داران است. همه اینها بخش کوچکی ازکارنامه ۴۳ سال حاکمیت ننگ وکثافت سرمایه داری با روکش اسلامی است. اما این تمام ماجرا نیست. درعین حال که حکومت وبالایی‌ها وهمه باندهای متفرقه‌اش پاره پاره شده‌اند درشرایطی که بی‌کفایتی وفسادودزدی به همراه بحرانها وبن بستی علاج ناپذیرو فلج کامل اقتصادی سراپای حکومت رافراگرفته است درحالیکه دیگراین حکومت درمانده ومنفعل وازهم پاشیده حتی قادربه تامین بدیهی‌ترین نیازها ومایحتاج روزانه زندگی مردم نیست. این جامعه عاصی وبه جان آمده و تشنه آزادی وبرابری وسکولاریسم ومدرنیسم و… میرود تا تحت رهبری جنبش کارگری با پرچم سرخ کارگران هفت تپه، نفتگران، فولاد، هپکو، خودروسازیهاو…باجانیان حاکم تعیین تکلیف نماید.
این روزها درجای جای جامعه، دراعماق، درآنجا که قلب زندگی درتپش است نگاه‌ها وامیدها به پرچم سرخ راه حل کارگری دوخته شده است. هرروزه ما شاهد ده‌ها وده‌ها اعتصاب واعتراض وتجمع همگانی برعلیه حکومت فسادوجنایت اسلامی هستیم. اعتصاب ومبارزات شورانگیزوقهرمانانه کارگران ازهفت تپه تا نفت وفولادودیگرمراکزکارگری برای زنان وجوانان، برای تمامی بخش‌ها ولایه‌های مبارزجامعه امید وپرچم رهایی است. همگان بخوبی دریافته‌اند ومیدانند که کارگران می‌توانند. تاکیدبرمجامع عمومی، تاکیدبرشوراها، تاکیدبرتشکیل صندوقهای اعتصاب، تاکیدبرتشکل واتحادسرتاسری، تاکیدبرتشکیل کمیته‌های محلات، تاکیدبررادیکالیسم وصف مستقل کارگری وپرهیزازهرگونه پروکاسیون وعوام فریبی حکومت وسرمایه داران، پرچم سرخ جنبش کارگریست. تاهمینجااعتصاب نفتگران گامهای بزرگ وبرگشت ناپذیری به جلو، به سوی پیروزی برداشه است.
رفقای کارگر!
اعتصاب شکوهمندوغرورآفرین شمامارش انقلاب کارگری، سرودزندگی ونوید بخش آزادی وبرابری ورهایی انسان است. پیروزباد.
زنده بادانقلاب کارگری
کامران پایدار
۱۷/۴/۱۴۰۰