اطلاعیه مهم شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت:قرار ما بیست و هفتم دی ماه، یک بار برای همیشه!

کارگری

بازی به پایان رسید!
گفته بودیم، بردباری ما مرز دارد، گفته بودیم پنبه ها را از گوشهایتان بیرون کنید، ما گفتیم و شما نشنیده گرفتید، اکنون سیلی خواهیم شد که همه چیز را با خود خواهد برد، نابود کننده و ویرانگر.
بنا بر این نیست که ما، مانند شعله بسوزیم و تنها بسوزیم. شعله ای خواهیم شد که برای خاموش کردن مان باید سیل اشکهایتان جاری شود. گفته بودیم که با روان ما بازی نکنید. از تصویب قانون ماده ده، نوزدهم اردیبهشت نود و یک، ده سال و ۲۴۵ روز گذشت، شنبه سیاه شهریور ۴۰۱ را تجربه کردیم، ۲۶ آذر را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی هایتان را بر آب بی آبرویی تان شناور سازیم، ۲۷ دی ماه روز پایان است، چشم به راه سیل بنیان کن دلاور مردان صنعت نفت باشید، تاکنون با جان دل هر آنچه را داشتیم، بی رنگ و ریا برای تولیدی گذاشتیم که سودش در جیب شما رفت، اما سفره های خالی، آلودگی، بیماری و روانهای آشفته اش برای ما و خانواده های ما بود، بازی به نوبت. دیگر به هیچکس پاسخگو نخواهیم بود.
اکنون این گوی و این هم میدان
قرار ما بیست و هفتم دی ماه، یک بار برای همیشه!
همه جا: تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و همه مناطق نفتخیز و عملیاتی
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت
چهار شنبه بیست و یکم دی ۱۴۰۱
کارگران هم پیمان