نشریه پرسش شماره ۳۴ منتشر شد!

نشريات

نشریه پرسش شماره ۳۴ منتشر شد!
پرسش نشریه کانون مباحث سیاسی کمونیسم کارگری است که سه شنبه هر هفته منتشر می شود. برای دریافت نشریه پرسش شماره ۳۴ بر روی لینک زیر کلیک کنید!https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/02/porsesh-number-34.pdf