علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی،محمد خنیفر،سپیده قلیان،عسل محمدی،ساناز الهیاری،امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فر مبارزه خواهیم کرد!

کارگری

علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه مبارزه خواهیم کرد!

بر اساس اخبار واصله، دستگاه قضایی بعد از ماه ها آزار و اذیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه، نهایتا برای شاد کردن دل سرمایه داران و کارفرماها و به هدف سرکوب کارگران، حکم ظالمانه ۱۴ سال حبس برای #اسماعیلبخشی و ۶ سال حبس برای #محمدخنیفر و ۱۹ سال حبس برای #سپیدهقلیان و ۱۸ سال حبس برای هر کدام از خانم ها، #عسلمحمدی و #سانازالهیاری و آقایان #امیرامیرقلی و #امیرحسین_محمدی فر صادر کرد.

ابراهیمرئیسی که به هدف #سرکوب گسترده کارگران بر سر کار آمده با همراهی دستگاه های امنیتی که همگی وظیفه دفاع از منافع سرمایه داران و کارفرمایان را دارند، در انجام وظیفه #ضدکارگری خود سنگ تمام گذاشته اند اما از این واقعیت غافل هستند که مطالبات انباشته شده کارگران را نمیتوان با صدور حکم برای تعدادی کارگر، نادیده گرفت. آتش #خشمکارگران در #هفتتپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه میکشد و دور نیست زمانی که کارگران دیگر نیز که در اثر وضعیت معیشتی خانمانسوز و فقر و فلاکت روزانه و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی هر روزه زیر ستم و ظلم هستند، دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند و تکلیف خود را با اوضاع سیاسی-اقتصادی جاری معین کنند.

ما ضمن محکوم کردن صدور این احکام ستمگرانه و ضد کارگری خواهان #اتحاد هر چه بیشتر #کارگران برای مقابله با این وضعیت بوده و اعلام میکنیم که قطعا در مقابل این احکام و وضعیت معیشتی مصیبت باری که بر ما تحمیل کرده اند دست به اعتراضات بیشتر و متحدانه تری خواهیم زد.