اعلامیه حزب حکمتیست : تهاجم تروریستی در کرایست چرچ نیوزیلند را قویاً محکوم میکنیم!

مقالات نشريات

روز جمعه ١۵ مارس برابر ٢۴ اسفندماه در یک اقدام تروریستى در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، چند نژادپرست فاشیست دو مسجد مسلمانان مقیم این شهر را مورد حمله تروریستی قرار دادند و با قتل‌عام سبعانه ۴٩ نَفَر را به قتل رساندند و بیش از ٢٠ نَفَر دیگر را مجروح کردند.

افسار گسیختن فاشیسم و کشتار جمعی در چهارگوشه جهان، نشان میدهد که بورژوازی تا چه اندازه جوامع امروز را بعقب برده است. اسکین هدِ فاشیست و ولگردِ خیابانی، محصول راسیسم سیاسی-اداری و نهادینه شده در مغز استخوان قوانین و مناسبات طبقات حاکم است. آبشخور تهاجم تروریستی فاشیستها به اماکن مذهبی مسلمانان در نیوزیلند با تهاجم تروریستی داعش به مردم عادی در شهر و مرکز خرید در شهرهای لندن و پاریس و دمشق و بغداد یکی است. هر‌دو از محصولات طبقات حاکمه است و به تداوم منافع آنها خدمت میکند، هر‌دو دقیقاً یک کار را صورت میدهند، و هردو قربانیانشان را از مردم عادی و بیدفاع میگیرند. کمونیستها سرسخت‌ترین مخالفین این تروریسم کور هستند. کمونیستها مدافعین قدیمی و پرشور آزادی بیقید و شرط سیاسی و بیان، آزادی مذهب و بی مذهبی و مبارزه‌ای سیاسی و روشنگرانه برای زدن ریشه های اجتماعی و اقتصادی مذهب و بسیج جامعه علیه خرافات هستند. در جامعه سوسیالیستى مورد نظر ما، آزادى کامل مذهب و بى مذهبى تضمین میشود. جنگ و کشتار و نسل کشى در ٣٠ سال گذشته بار دیگر نشان داد که “دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون “خطر” سوسیالیسم، به چه منجلابى تبدیل میشود”.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست این حمله تروریستی و کشتار‌جمعی که ریشه در فاشیسم و خارجى ستیزى رو‌به‌رشد در دنیا دارد، را به شدت محکوم میکند و با بازماندگان این اقدام جنایتکارانه ابراز همدردى میکند.

حزب کمونیست کارگرى ایران-حکمتیست

١۵ مارس ٢٠١٩ – ٢۴ اسفند ١٣٩٧