اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

زنان مقالات

امسال در حالی به استقبال روز جهانی زن می رویم که موچ انزجار و اعتراض علیه رژیم ضد زن اسلامی سراپای جامعه ایران را فرا گرفته است و می رود تا تکلیف این رژیم را یکسره کند. موج انزجار و اعتراضی که زنان نقشی برجسته در آن ایفا می کنند و هر روز سیاستهای زن ستیز این رژیم را در همه عرصەهای زندگی به چالش می کشند.

ضدیت با زن و حقوق بدیهی آن یکی از ارکان حاکمیت رژیم اسلامی در ایران است۰ ازهمان روزهای سر کارآمدن این رژیم قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی بر تمام شئونات زندگی زنان سایه شوم خود را گستراند. مرتجعین تازه به قدرت رسیده در همان روزهای بعد از قیام ۲۲ بهمن ١٣۵٧ بخوبی می دانستند که برای عقب راندن انقلاب و شکست کامل آن لازم است ابتدا زنان را، که یکی از پایەهای مهم انقلاب بودند، خانەنشین کرده و قوانین ارتجاعی اسلامی را بر زندگیاشان حاکم کنند۰

اما فرمان جنایتکارانه خمینی برای حجاب بر سر کردن زنان در ۱۷ اسفند ١٣۵٧با موج اعتراض و بیزاری توده وسیعی از زنان، در تظاهرات های باشکوه در تهران و شهرهای دیگر روبرو شد۰ رژیم اسلامی از آن زمان تاکنون، علیرغم وضع قوانین ضد زن، حمله به تمام حقوق فردی و اجتماعی زنان و راه انداختن دستەجات حزب الله و اسید پاش، نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان را سرکوب کند بلکه این مباره روز به روز گسترش یافته و پویا تر شده است. از این رو مقابله با این سمبل عقب افتادهی ارتجاع و سایر سیاستهای ضد زن رژیم اسلامی سابقهای به اندازه عمر این رژیم دارد.

تاریخ ۴۰ ساله حاکمیت ننگین رژیم اسلامی مملو است از مبارزه و مقاومت زنان در تمام عرصەها علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد انسانی آن۰ در طول این ۴٠ سال کمتر اعتراض و مبارزه اجتماعیی را می تواند یافت که در آن زنان نقش نداشته باشند. بر این اساس است که رژیم اسلامی همواره جنبش زنان برای رهایی و برابری را بعنوان یکی از خطرات جدی علیه موجودیت خود می شناسد.

در شرایط متحول کنونی ایران، بخصوص در یکسال گذشته، نقش پیشرو و جسورانه زنان برای زیر پا گذاشتن و لغو عملی قوانین اسلامی در کف خیابان، محل کار، مدرسه، اداره، ورزشگاه و … نور امیدی را در جامعه گسترانده است. امروز دیگر همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب با جانبداری و احترام به امر مبارزه برای آزادی زن در جامعه نگاه می کنند و اذعان دارند که رهایی جامعه در گرو آزادی زنان است.

در کردستان مبارزه زنان برای آزادی و برابری به بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه و مقاومت کل جامعه علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد زن آن تبدیل شده است. از همان روزهای اول سرکار آمدن رژیم اسلامی و شروع مقاومت مردم کردستان در مقابل حمله وحشیانه این رژیم به کردستان، زنان ضمن حضور برجسته در جمعیت ها ونهادهای توده ای، مبارزه طبقاتی، مبارزه برای رفع ستم ملی و مبارزه برای آزادیهای اجتماعی پا بپای مردان وارد عرصه مبارزه نظامی نیز شدند، برگ های درخشانی از شجاعت و حماسه را ثبت کردند و عملا پوچی و بی پایه بودن نابرابری بین و زن مرد را جلو چشم همگان به نمایش گذاشتند. در عین حال زنان در عرصەهای کار حزبی و تشکیلاتی، ایجاد تشکل های زنان در شهرها و روستاها، فعالیت در عرصه کارهای مدنی از نوع تشکل کودکان، برگزاری مناسبتهای ۸مارس، روز جهانی کارگر و تمام عرصەهای فعالیت سیاسی و مبارزاتی پیش قدم و پیشرو بودەاند۰ واقعیت این است که حضور برجسته زنان در عرصه مبارزه نقش برجستهای در پویایی مبارزه مردم کردستان داشته است. مبارزەای که بدون تردید در غیاب حضور زنان نمی توانست به این درجه از پویایی، رادیکالیزم و پایداری منجر شود.

امروز بر همگان روشن است که رژیم اسلامی بیشتر از هر زمان دیگری هدف اعتراض و نارضایتی عمومی جامعه و بخصوص اعتراض و نارضایتی زنان قرار گرفته است. با توجه به سابقه مبارزات زنان و سنتهای رادیکال مبارزاتی در کردستان امکان آن وجود دارد که جنبش زنان برای آزادی و رهایی روند رو به گسترش به خود ببیند و در این مسیر کردستان به یکی ازسنگرهای مهم مبارزه زنان علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد زن آن تبدیل شود.

جهت تقویت و گسترش این مهم جا دارد امسال به مناسب ۸ مارس روز جهانی زن، تجمعات وسیع و عمومی را علیه تبعیض و نابرابری برپا کنیم، خواست رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را به یک خواست عمومی تبدیل و علیه حجاب اجباری و سنتهای مذهبی و مردسالارانه در جامعه مبارزه کنیم. در عین حال تلاش کنیم پیوند مبارزه زنان در ایران و کردستان با مبارزه طبقه کارگر و سایر جنبشهای رادیکال اجتماعی را تقویت کنیم. علاوه بر این، لازم است علیه جنایت وقتل زنان تحت عنوان ناموس پرستی و یا هر عنوان دیگر بایستیم. آزادی زن معیار آزادی جامعه است، برای تحقق آن بکوشیم!

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!
زنده باد سوسیالیسم!

  • روند سوسیالیستی کومه له
  • کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
  • کمیته کردستان حزب حکمتیست
  • کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
    ۶ اسفند ۱۳۹۷- ٢٧ فوری ٢٠١٩