چند کلمه خطاب به رضاکعبی:شما مجرم سیاسی هستید – سعید یگانه

Uncategorized مقالات

این چند کلمه از سر توهم به ایشان و به‌طریق اولا جریان مطبوعش نیست. ماهیت این جریان خیلی وقتها از بدو تشکیل و دزدیدن نام کومله ، مواضع و رفتارش تا کنون برای ما و خیلیها روشن است و امروز با بر ملا شدن تروریسم این جریان فکر نکنم بجز هوادارنش شک و شبهه ای از ماهیت ناسیونالیستی و ارتجاعیش برای کسی باقی گذاشته باشد.

اما عکس العمل رضا کعبی به بر ملا شدن طرح ترور رفقای ما توسط باند زحمتکشان ظاهرا مثل دبیرخانه جریانش و بقیه دست اندرکاران این سناریو سیاه ، گستاخانه و بی پرنسیپانه نیست ، خود را از هرگونه دخالت در این توطئه ها مبرا دانسته و ادعا کرده همیشه خواهان فضای سالم و دیالوک و‌گفتگو با مخالفین سیاسی بوده و از برخورد عجولانه و حمله همسنگران قدیمی به ایشان تعجب کرده است.

خیلی خوب . رضا تا جایی که من حضور ذهن دارم از بدو سر هم بندی‌ و‌دست ساز این جریان، ایشان در رهبری آن بوده و هنگام طرح ترور‌ رفقای ما عضو دفتر سیاسی بوده و فرض بر این است که رضا از خیلی از این کثافت کاری ها، از طرح ترور که یکی دو تا نیستند تا طرح حمله به مقرات کومله و نابودی و ترور رهبران آن مطلع ،اگر نه مستقیم در آن دست داشته است. غیر از شورش و بقیه که شاهدان یکی پس از دیگری دارند رو می شوند ، شاهد معتبر ودر دسترس رفقا صالح سرداری و محمد راستی هستند که ان زمان طرح ترور انها در سلیمانیه ریخته شد که خوشبختانه با هوشیاری و کمک اطرافیان این نقشه اجرا نشد. من از رضا کعبی انتظاری ندارم، ایشان از نظر من تا کنون مجرم سیاسی است و فرضم بر این است در این توطئه ها دست داشته است. “گفته که این اتهامات تا جایی که به من بر می گردد روا نمیدانم .” یعنی چه ؟، بقیه چه ؟

رضا کعبی یک راه دارد برای روشن شدن افکار عمومی از این خرابکاری ها و توطئه ها لازم است هر اطلاعاتی در این زمینه دارد بر ملا کند و خود را از این منجلاب نجات دهد . در غیر این صورت مجرم سیاسی و شریک جرم باند مهتدی و شرکایش است .ما بهرحال از این توطئه ها نمیگذریم و سازمان زحمتکشان را به عنوان باند خرابکار و عامل ترور کمونیستها و ازادیخواهان در انظار جامعه افشا و ترد خواهیم کرد.من همینجا به کسانی که به هر دلیلی با این جریان هستند ، بهتراست صف خود را از آنان جدا کنند.این به نفع جنبش آزادیخواهی در کردستان است

سعید یگانه