تحلیل درخشان از ماهیت باند تروریستی مهتدی- محمود قزونی

Uncategorized مقالات

نبوغ و نبوغ سیاسی میخواهد تا انسان سمت و سوی پدیده ها و نیروها را در زمانی که نطفه میبندند ببیند و عمیق و درست هم ببیند. نادر انسانهایی هستند که چنین عمیق میتوانند آینده را ببینند. منصور حکمت جزء چنین انسانهایی بود. تاریخ زندگی سیاسی او پر از چنین آینده نگریهای عمیق بود که چیزی جز از شناخت عمیق او از پدیده های سیاسی و اجتماعی برنمیخاست. تحلیل او از گرایشات درون حزب کمونیست ایران با دقت ریاضی بوده است. او زمانی با دقت آن گرایشات را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده بود که همه گرایشات درون حزب کمونیست ایران خود را کمونیست و حتی کمونیست کارگری میدانستند. تحلیل او از حزب کمونیست کارگری و سرنوشتش در آخرین ماههای زندگیش، تحلیلش از محفل باقیمانده بهمن شفیق و رضا مقددم مو نمیزند.
تحلیلهای سیاسی او از سال ۵۷ در باره ماهیت رژیم جمهوری اسلامی ایران، در باره اقتصاد ایران، در باره جنبش کارگری، در باره تفاوتهای کمونیسم کارگری، در باره سرنوشت انقلاب اکتبر و شکست آن، در باره رابطه حزب و طبقه و …..به همراه مقابله فرهنگی با سنتها و اخلاقیات چپ رادیکال ایران صفحه بی نظیری در تاریخ کمونیسم ایران به جا گذاسته است.
مورد اخیر یعنی افشاء شدن دوباره ماهیت باند زحمکشان مهتدی در ترور و آدمکشی و ظرفیت داعشی آنها، یکبار دیگر سرها را به طرف منصور حکمت و تحلیلش از باند زحمتکشان و نقش آن در آینده سیاسی کردستان و ایران برگردانده است. در زمان نطفه بستن این باند بسیاری از این “چپها ” ضمن حمله به کمونیسم کارگری و برخوردش به باند زحمتکشان، مشغول مغازله با جریان مهتدی شده بودند. البته اگر سربه آمریکا بودن مهتدی و باندش نبود ابایی نداشتند تا آخر خط زیر نام دفاع از ” خلقها” با آنها بروند. امروز هم یکدامشان حداقل در همین فیسبوک عملیلت تروریستی باند مهتدی بر علیه کمونیستها را محکوم نمیکنند.

به نظر من کسی که خود را نیروی سیاسی و اجتماعی و آزادیخواه میداند، کسی که خود را چپ و کمونیست و در صف طبقه کارگر و جنبش کارگری میداند، نمیتواند از کنار یک مسئله سیاسی مهم در جامعه یعنی ترور کمونیستها توسط یک باند ناسیونالیستی و یا حتی ترور مخالفان سیاسی در اپوزیسیون رد شود و خود را به ندیدن و نشنیدن بزند. آینده سیاسی روشن کارگران و مردم ایران از جمله به مقابله با چنین باندها و افشاء و منزوی کردن آنها وابسته است.
من همه احزب و شخصیتهای سیاسی و بخصوص احزاب و شخصیتهای چپ را فرا میخوانم که باند مهتدی را به عنوان یک باند تروریستی محکوم کنند و توجه کارگران و مردم را به ماهیت چنین باندهای ناسیونالیستی و تاثیرات مخرب آنها بر آینده زندگی آنها جلب کنند.

متن سخنرانی منصور حکمت در سال ۲۰۰۱ زمانی که باند مهتدی در حال نطفه بستن بود.
بحران و انشعاب در کومه‌له
سخنرانى در انجمن مارکس لندن
٢۴ مارس ٢٠٠١
متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى