اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست کشتن مردم تحت هر بهانه ای قویا محکوم است (در مورد واقعه منطقه چومان در کردستان عراق)

اخبار رسانه های تصویری

روز جمعه اول شهریور در اثر نزاع بین افراد مسلح سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی و چند نفر از اهالى روستاى گونده ژوور در نوارمرزى چومان کردستان عراق ، متاسفانه دونفر در اثر تیر اندازى افراد مسلح این سازمان جانباخته و دو نفر دیگر زخمی میشوند. این چهار نفر ازیک خانواده و برادر هم بوده اند. اعتراض این خانواده به بریدن درختان آنها و صدمه زدن به باغ و مزرعه شان بوده است. بعد از کشته و مجروح شدن این چهار نفر، اهالی خشمگین روستای گونده ژور و منطقه بسرعت و مسلحانه به مقرهای احزاب اپوزسیون کردستان ایران مستقر در آن منطقه حمله کرده و مقرها ی آنها را به آتش می کشند و ١٣ نفر از افراد مسلح آنها را اسیر می نمایند.

واضح است تیر اندازى به مردم و کشتن دو نفر و زخمی کردن دو نفر دیگر از اهالی روستای گونده ژور به دست نیروی مسلح سازمان زحمتکشان با هیچ بهانه ای توجیه بردار نیست و محکوم است. در این رویداد تحویل دادن مجریان ساده این جریان به دستگاههای امنیتی و قضایی احزاب حاکم کردستان و قربانی شدن احتمالی آنها نباید مسئولیت مستقیم رهبری سازمان زحمتکشان و کارگزاران اصلی سیاسی و نظامی آنها در وقوع چنین رویداد شنیعی را کمرنگ کند. دو عضو ساده و مسلح سازمان زحمتکشان در چهارچوب سیاستها و سنتهای بیگانه به منفعت مردم رهبری آن سازمان ارتجاعی ظرفیت تیراندازی و کشته و زخمی کردن مردم را در خود پرورانده و تحت امر مسئولین سیاسی و نظامی خود به چنین اقدامی دست زده اند. لذا اگر قرار است، محاکمه ای صورت گیرد، در وهله اول رهبری و سیاست گذاران سیاسی و نظامی سازمان زحمتکشان باید پاسخگو باشند. رویداد تلخ روستای گونده ژور در منطقه چومان یک بار دیگر بیگانگی سیاست و کارکرد سازمان زحمتکشان با منافع مردم و ظرفیت بالای این جریان در ارتکاب به اقدامات سیاه و غیر مسئولانه و پر مخاطره را نشان میدهد.

کمیته کردستان حزب حکمتیست با خانواده و بستگان جانباختگان این واقعه و مردم روستای گونده ژور و منطقه چومان ابراز همدردی کرده و تسلیت میگوید. ما بر حق اولیه این مردم در حفاظت از باغ و مزارع و درختان حاصل رنج خودشان پافشاری میکنیم. در عین حال حفظ اموال و امکانات مردمى که احزاب اپوزیسیون در میان و یا در جوار آنها مقر و پایگاه و فعالیت دارند، قاعدتا جزو وظیفه اولیه این احزاب است.
در این واقعه دلایل مشخصی نقش توطئه گرانه جمهوری اسلامی در وقوع آن و به ویژه در ادامه بخشی فضای تنش و کشمکش در منطقه را نشان میدهد. به تحریک جمهوری اسلامی دو باره ساز محدود کردن و حتى ممنوع کردن فعالیت احزاب مخالف جمهورى اسلامى در کردستان عراق شنیده مى شود. انگار فرصتى براى عملى کردن تهدیدهاى همیشه موجود جمهورى اسلامى از طریق حکومت عراق و اتحادیه میهنى کردستان عراق پیش آمده است ، تا با استفاده از آن توصیه هاى جمهورى اسلامى را عملى کنند. مردم آزادیخواه و انساندوست منطقه چومان و کردستان عراق و سازمانهاى سیاسى درمنطقه باید در مقابل این سیاست نیابتى جمهورى اسلامى که توسط برخى از احزاب شریک در حکومت اقلیم کردستان و عناصر وابسته به خود این رژیم اجرا میشود، بایستند و با هوشیاری و متحدانه آن را خنثی کنند. نباید گذاشت جمهوری اسلامی به بهانه این رویداد و با کمک متحدان و عوامل خود در عراق و کردستان عرصه حضور و فعالیت احزاب اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق را بیش از پیش در تنگنا و مخاطره قرار دهد. ما از مردم کردستان عراق میخواهیم با هوشیاری توطئه های جمهوری اسلامی را خنثی کنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۷ شهریور ۱۳۹۶ – ٢٨ اوت ٢٠١٧