مازیار رازی- افسانه «چه باید کرد » لنین: مفهوم آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر

افسانه «چه باید کرد » لنین: مفهوم آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر ادعاهایی که مخالفان و مدافعان دروغین حزب پیشتاز کارگری (حزب لنینیستی) نسبت به چه باید کرد و نظریات لنین طرح می کنند از قرار زیر است: ۱ـ حزب پیشتاز عموماً متشکل از روشنفکران است. زیرا این حزب معتقد است که کارگران […]

ادامه مطلب