“ناسیونالیسم افراطی و وطن دوستی غریزی” – نقدی بر نوشته آقای عرفان ثابتی – محمد آسنگران

آقای عرفان ثابتی یکی از جامعه شناسان مخالف جمهوری اسلامی است که مورد توجه رسانه های فارسی زبان خارج کشور است. اخیرا در سایت بی بی سی مقاله ای در نقد ناسیونالیسم “افراطی” نوشته اند. او در این نوشته به حشو و زوائد زیادی وارد شده اند و من اینجا نمیخواهم به آنها بپردازم. اصل […]

ادامه مطلب