سالها پس از انتقال طبقاتی – ایرج فرزاد

آقای رضا مقدم، در یک سری شوهای تصویری و کتبی به بازخوانی ریشه های “ترک صفوف کمونیسم کارگری” پرداخته است. اما اینکه طی ۲۳ سال پس از تولد دگر باره این جماعت با عروج جنبش دوخرداد، مدام روایات متفاوت و متناقض را بلغور میکنند، خود نشانه این است که در پنهان کردن ریشه اصلی کناره […]

ادامه مطلب