روز جهانی کارگر و ضرورت تشکل های مستقل کارگری ✍️ ریحانه انصاری، کارگر زندانی

در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر رفته ایم که طبقه کارگر ایران به شدت تحت فشار قرار دارد. دستمزدهای زیر خط فقر، عدم وجود تشکل های مستقل کارگری در کنار قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری، عدم امنیت شغلی را بر کارگران ایران تحمیل نموده و سرکوب طبقه کارگر را تسهیل […]

ادامه مطلب