گفتگو با توده کارگر و زحمتکش و پاسخ به یک پرسش ✍️بیانیه مشترک تشکل های مستقل

پرسیده می شود که چرا به رغم اینکه جمهوری اسلامی با بحران های عمیق روبرو است و فقر و سیه روزی در گستره ای وسیع بر جامعه حاکم است ولی روی آوری مردم به سوی یک تغییر بنیادی در جامعه از روندی کُند برخوردار است؟ آیا فقط سرکوب های خشن و محدودیت های سیاسی، اجتماعی […]

ادامه مطلب