دو مطلب از ناصر بابامیری

جنگ امپریالیستی آپارتاید اسرائیل و توهمات رفقای “شفیق” جمهوری اسلامی ✍️سمیرا دولتشاهی

درگیری دو رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکنون صحنه تلاقی ملاحظات و نظرات تحلیلگران جریانات مختلف بوده است. از یک طرف واکنش‌های ایجاد شده در نیروهایی که بخشاً به عنوان نیروی پروامپریالیست غربی شناخته می‌شوند، توام با انتظارات مضحک از یکسوی این معادله بوده و از طرف دیگر، بزرگنمایی آنچه صورت گرفته توسط نیروهای موسوم […]

ادامه مطلب