ایرج فرزاد : آیا کماکان ما “بی اختیار” خواهیم ماند؟

به جرات میتوان گفت که دستگاههای متخصص و حرفه ای ۹۹ درصد دروغ پراکنی ها را در باره حقایقی که خود بخوبی آنها را میشناسند، در جهت منافع خود، برای شکل دادن به افکار ما شهروندان ساخت و پرداخت میکنند. تصور میکنم حالا دیگر روشن است که بهانه و مستمسک حمله خونین به عراق که […]

ادامه مطلب

فرصت را دریابیم ✍️ ایرج فرزاد

“انتخابات” جمهوری اسلامی به زبان خودشان به این ارزیابیها در روزنامه های رژیم اسلامی در باره “انتخابات” اخیر مجلس اسلامی و مجلس خبرگان، توجه کنید: “چهلمین انتخابات؛ شکستها و پیا مهای معنادار باتوجه به آمارهای منتشر شده به نظر سهم کلانشهرها در مشارکت پایین بود… . به طوری که تا این ساعت آرای “محمود نبویان”، […]

ادامه مطلب

سالها پس از انتقال طبقاتی – ایرج فرزاد

آقای رضا مقدم، در یک سری شوهای تصویری و کتبی به بازخوانی ریشه های “ترک صفوف کمونیسم کارگری” پرداخته است. اما اینکه طی ۲۳ سال پس از تولد دگر باره این جماعت با عروج جنبش دوخرداد، مدام روایات متفاوت و متناقض را بلغور میکنند، خود نشانه این است که در پنهان کردن ریشه اصلی کناره […]

ادامه مطلب