انقلاب، ارزش یا ضد ارزش – محمد آسنگران

هر کس تحولات ایران را دنبال کرده باشد میداند که معنی و ارزش کلمه انقلاب,، بیش از هر پدیده سیاسی دیگری دچار تحول شده است. تحولی که صد وهشتاد درجه ای است نه کمتر. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در پی انقلاب سال ۵٧ اولین ارزشی که قربانی شد خود کلمه انقلاب و پدیده […]

ادامه مطلب

صف انقلاب و ضد انقلاب را نباید مخدوش کرد (کوتاه در مورد یک مصاحبه) – فرشید شکری

مقدمه « کمونیست ها براى رسیدن به نزدیکترین هدف ها و منافع طبقه ی کارگر مبارزه می کنند، ولى در عین حال در جریان جنبش کنونى از آینده ی نهضت نیز مدافعه می نمایند. در فرانسه کمونیست ها در مبارزه با محافظه‌ کاران و بورژوازى رادیکال به حزب سوسیالیست – دموکرات گرویده ‌اند، بدون آنکه […]

ادامه مطلب
سیاوش دانشور

جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی – سیاوش دانشور

راین یادداشتها با عنوان “جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی” در فاصله ١٣ ژوئیه تا ١٣ اکتبر ٢٠١٧ در هشت مقاله در نشریه کمونیست هفتگی، نشریه حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست منتشر شدند. ما چه در این یادداشتها و چه در اسناد دیگر، تحولات اخیر سیاسی ایران را پیش بینی کرده بودیم. هدف اساسی […]

ادامه مطلب

خطاب به مردم کردستان، بلوچستان و همه آزادیخواهان و زنان و جوانان ایران – محمد آسنگران

بیش از دو ماه است که مردم سراسر ایران در خیابان هستند. خونهای ریخته هر روز خیابانها را بیش از پیش سرخ کرده است. رژیم جنایتکار اسلامی میخواهد مردم را ساکت و به خانه بفرستد. ابعاد و تعداد دستگیریها و جانباختگان هر روز بیشتر شده است. پیشروی مردم و ترس حکومت به جایی رسیده است […]

ادامه مطلب

طوفان درفنجان دایی جان ناپلئون! – کامران پایدار

خیزش ومبارزات سرخ و شکوهمند کارگران وزحمتکشانی که ازمهرآغازشده، میرود تا یکباربرای همیشه بساط ننگ وکثافت حکومت اسلامی سرمایه داران را برچیند.این جنبش بشدت چپ ورادیکال همه ابعاد زندگی سیاسی واجتماعی نیروها ومحافل وشخصیتهای راست وچپ داخل وخارج کشوری راازخود متاثرنموده است وتا سوراخ سنبه های بیت رهبری نیزنفوذ کرده است.دیگرجایی برای ایفای بازی ونقش […]

ادامه مطلب

اعتصاب بازار ستون انقلاب مخملی! – کامران پایدار

با گسترش وتعمیق هرچه بیشترمبارزات وخیزش چپ ورادیکال جاری مهرماه این تنها حکومت جنایتکاراسلامی نیست که به وحشت مرگ فرورفته است.پیشروی خیزش جاری با همه ابعاد عظیم و شگرف آزادیخواهانه وبرابری طلبانه اش بیش ازهرزمان دیگری به صف بندی و پولاریزاسیون طبقاتی بالاییها و پایینیها انجامیده است.امروز بیش ازهرزمان دیگری صفوف طبقاتی کارگران وزحمتکشان وهمه […]

ادامه مطلب
سیاوش دانشور

کاراکتر اجتماعی انقلاب ایران – سیاوش دانشور

در آغاز خیزش انقلابی شهریور ١۴٠١ تاکید کردیم که این خیزش ظرفیت آنرا دارد که به یک انقلاب اجتماعی زیر و رو کننده ارتقا یابد. هدف بلافصل جنبش انقلابی بزیر کشیدن حکومت اسلامی است. فضای جامعه و سیمای شهرها و روحیات مردم میگوید که رژیم تمام شده است، نیمه رفته است، نمیگذاریم بماند، اما هنوز […]

ادامه مطلب

فاتحان خیابانها از جنبش درخود، به خیزشی”برای خود” – ایرج فرزاد

اکنون دیگر این یک حقیقت روشن است که در اوضاعی که جهان به یک “دهکده” تبدیل شده است، سیر هر تحول و تغییر و “انقلاب” نمیتواند و نباید “درخود” باشد. بلشویکها در انقلاب اکتبر در روسیه آن سالها که فقط دو شهر نیمه صنعتی داشت، اگر به جنگ بین قدرتهای امپریالیستی بی تفاوت باقی میماندند […]

ادامه مطلب

شعار مردسالارانه و ناسیونالیستی “مرد، میهن،آبادی” را دفن کنید! – رحمان حسین زاده

انقلاب و خروش عظیم اجتماعی سراسر ایران انباشته از ابتکارات و خلاقیت و شعارهای برخاسته از اهداف و آرزوهای زنان و نسل جوان و کارگران و مردم تشنه آزادی است. شائبه های ملی و مذهبی و ارتجاعی در حاشیه اند. کاراکتر رادیکال و ترقیخواهانه انقلاب دگرگون ساز جاری محور همبستگی سراسری و جهانی است. شعار […]

ادامه مطلب

هم اکنون! فردا بسیار دیر خواهد بود! ایرج فرزاد

دو صحنه و دو تصویر سازی را در دو برهه زمانی با هم مقایسه کنید. تصاویر اول از “رهبری” تراشیده برای انقلاب علیه رژیم شاه در روزهای آخر بهمن ماه ۱۳۵۷ و متعاقبا شیوع شعار “اتحاد” و مجاز نبودن “تفرقه اندازی”. اینجا من به ریشه ها و دلایل اینکه چرا “چپ” و یا سوسیالیسم چپ […]

ادامه مطلب