سخنان توماج صالحی دربیان حقیقت،جمهوری اسلامی تحمل نکرد! ✍️ سعید یگانه

مقالات

خبر آزادی رَپِر معروف و معترضِ انقلابی، توماج صالحی، بعد از یک سال شکنجه و اذیت وآزار روحی وجسمی به قید وثیقه، شَعَف وخوشحالی بسیاری را درمیان مخالفان جمهوری اسلامی بوجود آورد.اما این شوروهیجان زیاد طول نکشید. توماج روز ۲۷آبان از زندان آزاد شد وامروزپنجشنبه نهم آذرکمتر از دو هفته بعدازاینکه دراولین ویدیوخطاب به افکارعمومی توضیح داد که درزندان چه بلایی به سرش آورده اند، در یکی از خیابانهای بابل همراه دو نفر دیگربه شیوه ای وحشیانه توسط جانیان اسلامی دوباره دستگیروبه مکان نامعلومی منتقل شدند.
جمهوری اسلامی آزادی توماج را دوهفته تحمل نکرد،همچنانکه آزادی سپیده قلیان رابیشتر از چند ساعت بر نتابید وقتی گفت”خامنه ای ضحاک،می کشیمت زیر خاک”.توماج ۲۵۲ روززندان انفرادی ومجموعا یک سال و۲۱ روززندان ودر تمام این مدت آنطورکه خود در ویدیو تشریح کرد بیشترین شکنجه های جسمی وروحی رابر او اعمال کردند و تحمل کرد و با شهامت ایستاد و تسلیم این جانیان نشد،اما اوباشان اسلامی این افشاگری را تحمل نکردند،دوباره توماج رادستگیر کردند.
توماج به دلیل خصلت انقلابی ودفاع ازخیزش انقلابی وسرودن ترانه های انقلابی وجسورانه و به نقد کشیدن نظام ظالمانه حاکم، در کنارمردم معترض ومتنفراز جمهوری اسلامی ایستاد و هزینه سنگینی را متحمل شد، اما محبوب مردم و درقلب هم نسلی های خود جای گرفت.به همین دلیل دستگیرمجدد توماج امروز پنجشنبه با واکنشهای وسیعی روبروشد وخبر دستگیری او در مدیا دست به دست شد.
قوه قضائیه بعد از دستگیری توماج بلافاصله واکنش نشان داد وگفتند”توماج صالحی که چندی پیش با رای دیوانعالی کشورمبنی بربررسی مجدد پرونده اش دردادگستری آزاد شده بودپس ازبرخی اظهارنظرهای کذب وبدون سندکه در فضای مجازی منتشر کردبه اتهام نشر اکاذیب وتشویش اذهان عمومی بازداشت شد”. آخوند جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اززحمات سربازان گمنام امام به دلیل دستگیری دوباره توماج تشکرکرد وگفته است که پرونده توماج صالحی هم مطابق بررسی های دقیق صورت گرفته و تمام مراحل بازداشت،بازجویی وبازپرسی مطابق قانون انجام شده است.
بعد از دستگیری توماج وکیل او نیزواکنش نشان دادو گفته است که دستگیری توماج براساس نشر”اکاذیب”خلاف قانون است چون او کذب نگفته است،”یعنی حقیقت را گفته است”
این احمق ها خیال می کنند که کسی به مزحرفات وسناریوهای سوخته آنان گوش می کنند.مگر نه این است که بقای جمهوری اسلامی به کشتارو اعدام ودستگیری وشکنجه های جسمی وروحی زندانیان سیاسی همچون توماج ویاسین وسپیده ورفیق وصدها فعال سیاسی وانقلابی دیگربند است.!
توماج و صدها فعال وهنرمند انقلابی محصول دوره انقلابی وشکوفا می شوند، دوره ای که مردم علیه وضع موجودوبرای تغیر به پا می خیزند. توماج یکی از این شخصیتهاست که جمهوری اسلامی می خواهد زبانش را ببندد واز صحنه حذف کند.انقلابیونی همچون مهدی کرمی، محمد حسنی و دهها انقلابی دیگر که در خیزش جاری جلوافتادند وجان باختند و یا دستگیرواعدام شدند.
جمهوری اسلامی فکر می کند می تواند زبان مردم راببندد ومعیشت مردم را به گروگان بگیرد،فعالین را زندان و شکنجه و اعدام کند به این امید که مردم کوتاه بیایند وبه این اوضاع تن دهند.همه این واکنشها، تلاشها وفداکاریها یی که جامعه در مقابل وحشیگری جمهوری اسلامی از خود نشان می دهد براین واقعیت استواراست که مردم و فعالین وانقلابیون وزنان، علارغم تمامی سرکوب وموانعی که پیش پای دارند نمی خواهند ونمیتوانند به این وضع رضایت دهند.عمرجمهوری اسلامی به سر رسیده است وباید گورش را گم کند.توماج صالحی جز حقیقت چیزی نگفت.توماج و همه زندانیان سیاسی بی قید وشرط باید آزاد شوند.